โรงเรียนบ้านม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

                    1 ฝ่ายบริหาร ได้แก่

                               1.1 เด็กชายพัทธรดล พัทธานิล            ประธานนักเรียน

                               1.2 เด็กหญิงวิภาวดี  พวงแก้ว             รองประธานนักเรียนคนที่ 1

                               1.3 เด็กหญิงพรรษชล  สะมะบุบ          รองประธานนักเรียนคนที่ 2

                               1.4 เด็กหญิงเปรมมิกา  หนูคง             กรรมการและเลขานุการ

           

   

                      2. ฝ่ายผู้นำอนามัย ได้แก่

                              2.1 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฆังวารี                      หัวหน้าฝ่าย

                              2.2 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีรัตน์                   กรรมการ

                              2.3 เด็กหญิงชนิฎา  สินเหล็ก                        กรรมการ

                              2.4 เด็กหญิงอโรชา  ช่วยภักดี                       กรรมการ

                              2.5 เด็กหญิงจรรยพร  หนูแก้ว                      กรรมการ

                              2.6 เด็กหญิงกชกร  บุญศักดิ์                         กรรมการ

                              2.7 เด็กหญิงชฎาวีร์  ศรีนิลสิทธิ์                     กรรมการ

                              2.8 เด็กหญิงกัญญารัตน์ นวาโย                     กรรมการ

                              2.9 เด็กหญิงสุภาวดี บำรุงภูมิ                        กรรมการ

                              2.10 เด็กหญิงฐิติกา ดอกไม้                          กรรมการ

                              2.11 เด็กชายนครชัย แก้วสุวรรณ                   กรรมการ

                              2.12 เด็กชายปิยวัฒน์ ดูระนิตย์                     กรรมการ

                     3. ฝ่ายปฏิคม ได้แก่

                               3.1 เด็กหญิงนฤมล  แก้วศรี                            หัวหน้าฝ่าย

                               3.2  เด็กหญิงวิราสินี  สุระกำแหง                    กรรมการ

                               3.3 เด็กหญิงเหมือนฝัน ณ วาโย                     กรรมการ

                               3.4 เด็กหญิงปณิตา  พวงแก้ว                        กรรมการ

                               3.5 เด็กหญิงสุภัสสร  เหล็กสัก                       กรรมการ

                     4. ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ได้แก่

                               4.1 เด็กชายกิตติภูมิ     ช่วยภักดี                    หัวหน้าฝ่าย

                               4.2 เด็กชายจิตติพัฒน์  สุขปลอด                   กรรมการ

                               4.3 เด็กชายภูตะวัน  เกื้อนุ่น                           กรรมการ

                               4.4 เด็กชายณัฐพร  แสนตุ้ย                           กรรมการ

                               4.5 เด็กชายกิตติศักดิ์  สมศรีสุข                     กรรมการ

                               4.6 เด็กชายปิยะวัฒน์  ดูระนิตย์                      กรรมการ

                               4.7 เด็กชายอาทร  กลิ่นทอง                          กรรมการ

                               4.8 เด็กชายอมรเทพ  ทองขวัญ                      กรรมการ

                     5. ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้แก่

                               5.1 เด็กหญิงเพชรลี  มรีรัตน์                        ประธานเขตสีเหลือง

                               5.2 เด็กหญิงวนิตา  วังตา                            ประธานเขตสีแดง

                               5.3 เด็กหญิงศิริภัทรา มณีรัตน์                      ประธานเขตสีน้ำเงิน

                               5.4 เด็กหญิงเปรมมิกา หนูคง                        ประธานเขตสีเขียว

                     6. ฝ่ายชั้นเรียน หมายถึง หัวหน้าชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้แก่

                               6.1 เด็กชายเรวัตร มะเดื่อ                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                               6.2 เด็กหญิงวนิตา วังตา                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                               6.3 เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีรัตน์                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                               6.4 เด็กหญิงศิริภัทรา มณีรัตน์                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                               6.5 เด็กชายกิตติภูมิ ช่วยภักดี                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                               6.6 เด็กหญิงวิภาวดี พวงแก้ว                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:11:40 น.

โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โทรศัพท์: 0625946323 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุธาทิพย์ เดชโฮม โทรศัพท์: 0950165284 อีเมล์: angelgirl2531@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]