โรงเรียนบ้านม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

  2.  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3.  พัฒนาบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  4.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  5.  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  6.  พัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัยด้านการแต่งกาย

  7.  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

  เป้าประสงค์

  1.  นักเรียนมึคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  2.  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ

  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  4.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

  5.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  6.  นักเรียนมีระเบียบวินัยด้านการแต่งกายและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:11:40 น.

โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โทรศัพท์: 0625946323 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุธาทิพย์ เดชโฮม โทรศัพท์: 0950165284 อีเมล์: angelgirl2531@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]