โรงเรียนบ้านคลองประดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •              โรงเรียนบ้านคลองประดู่ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยนายอำเภอเทพา เป็นผู้จัดตั้งขึ้น ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เปิดสอนตั้งแต่ ป.๑ – ๔ ตามหลักสูตรของกระทวงศึกษาธิการ ปีพ.ศ. ๒๔๗๙-๒๕๐๒

               พ.ศ. ๒๕๒๑ จังหวัดได้ขยายการศึกษาภาคบังคับขึ้นในเขตพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ เริ่มเปิดรับ    เด็กก่อนวัยเรียนและได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ และนำหลักสูตร ๒๕๒๑ เข้ามาใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นปีแรก

               มีอาคารเรียน จำนวน ๓ หลัง มีดังนี้

               หลังที่ ๑ อาคารเรียนแบบ ป.1 ก มี ๓ ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ในที่ดินแปลงที่ ๒ ใช้งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ถูกลอบวางเพลิง เมื่อคืนวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ได้รับงบประมาณซ่อมแซม จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

               หลังที่ ๒ เป็นอาคารเรียนแบบ สข./01/001 จำนวน ๓ ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

               หลังที่ ๓ เป็นอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน ๔ ห้องเรียน มีลักษณะเป็นอาคารถาวร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด จำนวน ๑,๗๙๙,๐๐๐ บาท

               อาคารประกอบ มีดังนี้

                อาคารอเนกประสงค์ แบบ. สปช.202/2526 มีลักษณะเป็นอาคารถาวร ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓

               พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/29 จำนวน ๔ ที่นั่ง

               วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองประดู่ ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท สร้างโรงจอดรถ ขนาด ๕ ช่องจอด โดยได้รับความร่วมมือจากนักการภารโรงของกลุ่มเทพา ช่วยอนุเคราะห์แรงงานในการก่อสร้าง

               วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ นายชาญชัย  โชติมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประดู่ ได้รับบริจาคเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท สร้างห้องพยาบาล ขนาด ๒ เตียง จำนวน ๑ ห้อง

               วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๑๙,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน ๔ ที่นั่ง

               พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๘๙๐,๐๐๐ บาท สร้างรั้วโรงเรียน  ยาว ๓๒๓.๕๐ เมตร และงบประมาณ จำนวน ๙๙,๗๑๒.๓๐ บาท ติดตั้งกลองวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด รวม ๖ จุด

               นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านคลองประดู่ มีผู้บริหารโรงเรียน จำนนวน ๑๐ คน ผู้บริหารคนแรกชื่อ นายฉาย  ศิลปรัตน์ ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๔๘๑

               ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านคลองประดู่ จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่๑) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๗๘ คน ครูและบุคลากร จำนวน ๑๓ คน  มีเขตบริการ ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  โดยมี นายธงฉัตร  จิตทนง  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

               คำขวัญโรงเรียน  :  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

               วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

                ๑. เพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและใกล้เคียงเข้าเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

                ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

                ๓. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถ

  ดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:01:08 น.

โรงเรียนบ้านคลองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 0847482949 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ภาคภูมิ หนิยุหนุ๊ โทรศัพท์: 0866974056 อีเมล์: pk.airso@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]