โรงเรียนบ้านคลองประดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •            ๑.  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้

             ๒.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาและ

                  หลักสูตรสถานศึกษา

             ๓.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    

             ๔.  ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

             ๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในพัฒนาการศึกษา จากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

             ๖.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาให้เป็นไปตาม

                  มาตรฐานการศึกษาชาติ

             ๗.  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหลักธรรมทางศาสนา

                        อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:01:08 น.

โรงเรียนบ้านคลองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 0847482949 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ภาคภูมิ หนิยุหนุ๊ โทรศัพท์: 0866974056 อีเมล์: pk.airso@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]