โรงเรียนบ้านคลองประดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •           ภายในปี ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านคลองประดู่  จัดสภาพแวดล้อมน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูสอนดี มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนทักษะกีฬาและวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งประสานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:01:08 น.

โรงเรียนบ้านคลองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 0847482949 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ภาคภูมิ หนิยุหนุ๊ โทรศัพท์: 0866974056 อีเมล์: pk.airso@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]