• NIKOM3 ONLINE
 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป

                          ชื่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓  ที่ตั้ง  ม. ๕  ตำบลท่าม่วง  อำเภอเทพา จังหวัด  สงขลา  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ โทร    -   โทรสาร     -      e-mail  school_๑๖๖@hotmail.com  website          -      

  เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล  ถึงระดับชั้น ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่    ๒๕    ไร่    -    ตารางวา 

  เขตพื้นที่บริการ  ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งโดน  ม.๕  ต. ท่าม่วง  อ. เทพา จ.สงขลา

                          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                          โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา   ตั้งอยู่หมู่ที่   ๕   ถนน   –    ตำบลท่าม่วง  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๐๓  มีพื้นที่ ๒๕ ไร่  

  เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย อนุบาล ๑ -๒  จำนวน ๑ ห้องเรียน และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖

  มีจำนวน ๖ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๗ คน มีข้าราชการครู จำนวน ๖ คน

  พนักงานราชการ จำนวน ๒ คน

  ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ คน

  พนักงานบริการ จำนวน ๑ คน

  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ คน

  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

       ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชนบท มีประชากรประมาณ ๑,๓๕๐ คน

  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีอนามัย  มัสยิด  อาชีพหลักของชุมชน คือ  การทำสวนยางพารา 

  เนื่องจากสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การทำการเกษตร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

  เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีวันฮารีรายอ, กิจกรรมเมาลิด  และกิจกรรมอาชูรอ

                ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก คือ  อาชีพการเกษตรสวนยางพารา

  ร้อยละ  ๘๕   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย

  ต่อครอบครัว   ต่อปี ๗,๐๐๐  บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว    ๖   คน

       ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

           โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓ ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีอนามัย มัสยิด 

  สภาพชุมชนและการคมนาคมสะดวก  ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  ข้อจำกัด 

  โรงเรียนขาดงบประมาณในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน ต้องของบประมาณสนับสนุนจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา

   

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-11 13:37:57 น.

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074300240 อีเมล์: office@nikom3.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริขวัญ เอียดยีสะอิ โทรศัพท์: 0873579650 อีเมล์: chicha_239@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]