โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


 • NIKOM3 ONLINE
 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป

            โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3

            e-mail school๑๖๖@hotmail.com  website -

            เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล  ถึงระดับชั้น ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 25 ไร่ - ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งโดน  ม.5  ต. ท่าม่วง  อ. เทพา จ.สงขลา

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ตั้งอยู่หมู่ 5 ถนน – ตำบลท่าม่วง  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 28 ต.ค. 2503  มีพื้นที่ 25 ไร่ เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย อนุบาล 1-2  จำนวน 1 ห้องเรียน และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีจำนวน 6 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีข้าราชการครู จำนวน 5 คน พนักงานราชการ จำนวน 2 คน พนักงานบริการ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน

  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

            สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชนบท มีประชากรประมาณ 1,350 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีอนามัย  มัสยิด อาชีพหลักของชุมชน คือการทำสวนยางพารา เนื่องจากสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การทำการเกษตร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีวันฮารีรายอ, กิจกรรมเมาลิด  และกิจกรรมอาชูรอ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.6 อาชีพหลัก คือ  อาชีพการเกษตรสวนยางพารา ร้อยละ 85 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 100 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว   ต่อปี 7,000  บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 6 คน

  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

            โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีอนามัย มัสยิด สภาพชุมชนและการคมนาคมสะดวก  ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี

            ข้อจำกัด โรงเรียนขาดงบประมาณในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน ต้องของบประมาณสนับสนุนจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-19 13:50:53 น.

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074300240 อีเมล์: office@nikom3.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริขวัญ เอียดยีสะอิ โทรศัพท์: 0873579650 อีเมล์: chicha_239@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]