• NIKOM3 ONLINE
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  2. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยระดมทรัพยากร  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

  5. ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

   

  เป้าหมาย

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

  2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

  3. พัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ

  4. ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงจนจบหลักสูตร

  5. ส่งเสริมการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

  6. นักเรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  7. ส่งเสริมให้นักเรียนดำรงชีวิตตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

  8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-11 13:37:57 น.

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074300240 อีเมล์: office@nikom3.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริขวัญ เอียดยีสะอิ โทรศัพท์: 0873579650 อีเมล์: chicha_239@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]