• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •     พันธกิจ

  1.พัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียน

  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  2.พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

  3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

  4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยระดมทรัพยากร  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

  5.ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  เป้าหมาย

  1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

  2.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

  3.พัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคุณธรรมขั้นพื้นฐาน

  ๘ ประการ

  4.ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงจนจบหลักสูตร

  5.ส่งเสริมการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

  6.นักเรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  7.ส่งเสริมให้นักเรียนดำรงชีวิตตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

  8.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-17 22:22:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบดินทร์ ไชยพยัญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจุรีรัตน์ ตันพิเศษ

 • นางนฤมล ส่งเสริมสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,763
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074300240 อีเมล์: office@nikom3.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริขวัญ เอียดยีสะอิ โทรศัพท์: 0873579650 อีเมล์: chicha_239@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]