• NIKOM3 ONLINE
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียน

  องค์กรทันสมัย  ก้าวไกลเทคโนโลยี  มุ่งมั่นสร้างคนดี  สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

  วิสัยทัศน์โรงเรียน

            โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓  บริหารงานโดยการมีส่วนร่วม  ส่งเสริมครูก้าวสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีแหล่งเรียนรู้  นวัตกรรม  เทคโนโลยีที่หลากหลาย 

  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่สู่อาเซียน  และเรียนรู้อย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-11 13:37:57 น.

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074300240 อีเมล์: office@nikom3.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริขวัญ เอียดยีสะอิ โทรศัพท์: 0873579650 อีเมล์: chicha_239@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]