โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


 • อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
 • อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  • จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  และพร้อมเข้าสูอาเซียน

  • พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง

  • พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

   

  เป้าหมาย


  เป้าประสงค์ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)

  ภายในปี (๒๕๖๓)

  ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี

  ๒. ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลง

  ๓. ผู้เรียนมีความสามารถเชิงเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

  ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้พร้อมเข้าสู่อาเซียน

   

  เป้าประสงค์ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒)

  ภายในปี (๒๕๖๓)

  ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีจิตสำนึกความเป็นไทย

  ๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

  ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

   

   


  เป้าประสงค์ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓)

  ภายในปี (๒๕๖๓)

  ๑. ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา พิการ ด้อยโอกาส)

  ๒. ผู้เรียนจบการศึกษา (ก่อนประถมศึกษา   ประถมศึกษา)

  ๓. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง

  ๔. ผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ

  ๕. ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าเล่าเรียน


  เป้าประสงค์ (ยุทธศาสตร์ที่ ๔)

  ภายในปี (๒๕๖๓)

  ๑. ข้าราชการครูได้รับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพร้อยละ ๘๕

  ๓. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ ที่กำหนด

  ๔. ครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด


  เป้าประสงค์ (ยุทธศาสตร์ที่ ๕)

  ภายในปี (๒๕๖๓)

  ๑. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา

  ๒. โรงเรียนพัฒนาระบบการนิเทศภายใน  ติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานให้มีคุณภาพ

  ๓. โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล

  ๔. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  เป้าประสงค์ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖)

  ภายในปี (๒๕๖๓)

  ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

  ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยเพิ่มขึ้น

  ๓. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น

  ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในระบบดูแลรักษาความปลอดภัยและการจัด

  สวัสดิการ

  ๕. ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเพิ่มขึ้น

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-08 19:21:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิพนธ์ มณีรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกิจจา จันทภาโส

 • นางชญาภา วรรณพฤกษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,780
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 09-3807-0251,074-894821 อีเมล์: school@kjd.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กิจจา จันทภาโส โทรศัพท์: 0937405185 อีเมล์: kitja@kjd.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]