• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
 • อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

          โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ปี 2563 ถึง 2565 เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  มีคุณธรรม-จริยธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ก้าวทันเทคโนโลยีและประชาคมอาเซียน  บนพื้นฐานความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

   

  ปรัชญา  

                  สืบสานภูมิปัญญา   รักษาคุณธรรม   นำวิชาการ  ประสานชุมชน  เด็ก ดี  เก่ง มีความสุข

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-27 21:07:58 น.

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074-894821 อีเมล์: school@kjd.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กิจจา จันทภาโส โทรศัพท์: 0937405185 อีเมล์: kitja@kjd.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]