• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

   

   โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  ตั้งอยู่150/1 หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตาะ  ถนนน้ำน้อย-ทุ่งหวัง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110

  โทรศัพท์ 0-7421-9200  โทรสาร   0-7421 – 9202  E-mall : Skz2.go.th/yorpor Website:http://www. hyp.ac.th

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ได้ประกาศจัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538  ณ หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตาะ ตำบลทุ่งใหญ่  

  อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งอยู่ในการดูแลของสภาตำบลทุ่งใหญ่ ห่างจากเทศบาลนครหาดใหญ่  8  กิโลเมตร 

  พื้นที่ทั้งหมด 59 ไร่ 17 ตารางวา  ได้รับการสนับสนุนให้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียนโดยนายเฉลียว  แก้วสิ้นสุด กำนันตำบลทุ่งใหญ่

  และ นายสมพร  ช่วยกูล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่  และสมาชิกตำบลทุ่งใหญ่ ในขณะนั้น

          21  มีนาคม  2537  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสงขลา ได้แต่งตั้ง  นายณรงค์ ขุ้มทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  และคณะรวม 8 คน ศึกษาข้อมูลการจัดตั้งโรงเรียนใหม่  ณ  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

           6  พฤษภาคม  2537 นายสัญญา  ณ พิบูลย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร

  จำนวน 5 คน  และปฏิบัติหน้าที่การสอน จำนวน 11 คน ให้มาดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 91 คน

  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายนุภาพ  กาญจนวงศ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดพรุเตาะ ให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดพรุเตาะ

  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

        16  มิถุนายน 2537 นางบุญแก้ว  ปานสี ได้มอบที่ดิน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 105 เมตร เพื่อเป็นถนนทางเข้าโรงเรียน  

          5  เมษายน 2538 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสงขลา (เดิม)  ได้แต่งตั้ง  นายเปรม  กัลหะรัตน์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

  สามัญศึกษาจังหวัดสงขลา ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน และในวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ให้รักษาการในตำแหน่ง

  ครูใหญ่โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

         ปีการศึกษา 2538  เปิดทำการสอนเป็นปีแรกโดยรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทำการเรียนการสอน  ในวัดน้ำน้อยนอก  หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับความอนุเคราะห์

  จากพระฮ่วน อริโย รักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำน้อยนอก มีนักเรียนจำนวน  92  คน  ครูจำนวน  9  คน 

            ส่วนนักเรียนฝากเรียน  โรงเรียนวัดพรุเตาะ ได้ย้ายกลับไปเรียนที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ทั้งหมด

            ปีการศึกษา  2539  โรงเรียนย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอนในพื้นที่โรงเรียนในปัจจุบันโดยอาศัย  อาคารเรียนชั่วคราว  2 หลัง

  มีนักเรียนจำนวน 224 คน  ครูจำนวน 17 คน นักการภารโรง 1 คน  ยาม 1 คน

            ปีการศึกษา 2540  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก  จำนวน 1 ห้องเรียน

  ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 51 คน รวมนักเรียนจำนวน 591 คน ครูจำนวน 30 คน  นักการภารโรง 1 คน ยาม 1 คน อัตราจ้าง 1 คน

            ปีการศึกษา 2541  เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 มีนักเรียนจำนวน 876 คน  ครูจำนวน 47 คน 

  นักการภารโรง 1 คน  ยาม 1 คน  อัตราจ้าง 1 คน

            ปีการศึกษา 2542  เปิดทำการเรียนการสอน  ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 1,203 คน  ครูจำนวน 65  คน 

  นักการภารโรง 1 คน  ยาม 1 คน  อัตราจ้าง 1 คน

  *                        * โรงเรียนได้ประกาศเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

                    * มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี ดร. เวท ไทยนุกูล  เป็นประธานคณะกรรมการ

  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ปีการศึกษา 2543  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 1,115 คน  ครูจำนวน 79 คน 

  นักการภารโรง 1 คน ยาม 1 คน  อัตราจ้าง 1 คน

            ปีการศึกษา 2544  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 1,119 คน  ครูจำนวน 79 คน 

  นักการภารโรง 1  คน  ยาม 1  คน  อัตราจ้าง 1 คน

                    ปีการศึกษา 2545  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 1,193 คน  ครูจำนวน 75 คน 

  นักการภารโรง 1 คน ยาม 1 คน อัตราจ้าง 1 คน

                            *  ผู้บริหารโรงเรียน นายเชาวน์ เพ็ญสมบูรณ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม          

            ปีการศึกษา 2546  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 1,245 คน  ครูจำนวน 75 คน 

  นักการภารโรง 1 คน ยาม 1 คน อัตราจ้าง 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว  5  คน

                            *  ผู้บริหารโรงเรียน นายมานพ  จันทรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 

                            * ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

                     *  เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา (ToPSTAR ) ของสถาบันวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้

            ปีการศึกษา 2547  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 1,200 คน  ครูจำนวน 75 คน 

  นักการภารโรง 1 คน  ยาม 1 คน  อัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว  6 คน

                     *  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเร่งสู่ฝัน Fast Track)

                     *  เข้าร่วมโครงการ “ระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ”( Benchmarking ) ของสถาบันวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้

                     *  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และได้รับการประกาศผลใน  ระดับเหรียญทอง จากกระทรวงสาธารณสุข

            ปีการศึกษา 2548  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 1,192 คน  ครูจำนวน 71 คน 

  นักการภารโรง 1 คน  ยาม 1 คน  อัตราจ้าง 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน 

                     * ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเร่งสู่ฝัน (Fast Track) ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนฝัน

            ปีการศึกษา 2549  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 1,065 คน  ครูจำนวน 71 คน 

  นักการภารโรง 1 คน  ยาม  1 คน  อัตราจ้าง 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน 

            ปีการศึกษา 2550  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 1,035 คน  ครูจำนวน 72 คน 

  นักการภารโรง 1 คน  ยาม  1 คน  อัตราจ้าง 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน 

                     *  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโรงเรียนคู่พัฒนา (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

  โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม และโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์)  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2550

            ปีการศึกษา 2551  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 1,001 คน  ครูจำนวน 66 คน 

  นักการภารโรง 1 คน  ยาม 1 คน  อัตราจ้าง 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน 

                     *  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ (สถานศึกษาประเภทที่ 1)

  ปีการศึกษา 2551

                     *  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี  นายโสภณ  สุขโข

  เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2551

            ปีการศึกษา 2552  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 1,043 คน  ครูจำนวน 69 คน 

  นักการภารโรง 1 คน ยาม  1 คน อัตราจ้าง 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน 

            ปีการศึกษา 2553  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 863 คน  ครูจำนวน 66 คน 

  นักการภารโรง 1 คน  ยาม  1 คน  อัตราจ้าง 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน 

                    * 22  มกราคม  2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  แต่งตั้ง นายจำรัส  ฟองมณี  ดำรงตำแหน่ง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

            ปีการศึกษา 2554  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน  845 คน  ครูจำนวน 62 คน 

  นักการภารโรง 1 คน ยาม  1 คน อัตราจ้าง 4 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน 

                     * สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี  นายณรงค์  ขุ้มทอง

  เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งที่  60/2554  ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2554

            ปีการศึกษา 2555  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 746 คน  ครูจำนวน 62 คน 

  นักการภารโรง 1 คน ยาม  1 คน อัตราจ้าง 4 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน 

            ปีการศึกษา 2556  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน  716 คน  ครูจำนวน 51 คน 

  นักการภารโรง 1 คน ยาม  1 คน อัตราจ้าง 4 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน 

             ปีการศึกษา 2557  เปิดทำการเรียนการสอน  ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 555  คน ครูจำนวน 44 คน 

  นักการภารโรง 1 คน  ยาม  1 คน  อัตราจ้าง 5 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 

             ปีการศึกษา 2558  เปิดทำการเรียนการสอน  ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 469  คน ครูจำนวน 43 คน 

  นักการภารโรง 1 คน  ยาม  1 คน  อัตราจ้าง 5 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

              ปีการศึกษา 2559  เปิดทำการเรียนการสอน  ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 430 คน  ครูจำนวน 41 คน 

  นักการภารโรง 1 คน  ยาม  1 คน  อัตราจ้าง 5 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

                        *  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี  ร้อยตำรวจตรีศุภชาติ ทองพรม

  เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งที่  60/2559  ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2559

               ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ( ช่วงชั้นที่ 2-3 )

  มีเขตพื้นที่บริการ 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลทุ่งใหญ่ 6 หมู่บ้าน ตำบลคอหงส์ 8 หมู่บ้าน และตำบลท่าข้าม 8 หมู่บ้าน

   

            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-06 14:38:35 น.

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7430 0297 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางกฤษณา ไชยธาดา โทรศัพท์: 0937879779 อีเมล์: nui.nui63@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]