• ITA 2563
 • OtHUfN.jpg

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ชุมชนมีส่วนร่วม

  2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

  3. จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน

  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและสุขศึกษา

  6. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย

  7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และงานพื้นฐานอาชีพ

  8. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการคิด บูรณาการองค์ความรู้วิชาการและเทคโนโลยี

  9. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าเอกลักษณ์ของความเป็นไทย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-15 16:19:39 น.

โรงเรียนบ้านบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: 074-775639 อีเมล์: bohinschool.satun01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รอกี่เยาะ อาแว โทรศัพท์: 0862936003 อีเมล์: rokeesarfa@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]