โรงเรียนบ้านลำพิกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านลำพิกุลก่อตั้งโดยภายใต้การนำของ  นายเกลิ่ม    ทองขวิด    อดีตกำนันตำบล         นาชุมเห็ด  และนายสว่าง  สุขรัตน์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ตำบลนาชุมเห็ด  พร้อมด้วยประชาชนชาวบ้าน   ลำพิกุล  ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น  1  หลัง  ขนาด 8 x 12  เมตร  สร้างในที่ดินวัดลำพิกุล เป็นโรงเรียนประชาบาลที่ประชาชนหมู่ที่ 4 ตำบลนาชุมเห็ด ได้ร่วมบริจาคเงิน  4,846 บาท สร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร ชั้นเดียว 1 หลัง ขนาด 8 x 12 เมตร สร้างในที่ดินของวัดลำพิกุล เปิดทำการสอนเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12  กันยายน  2500  มีนายชัยรัฐ  จุลโมกข์  นายอำเภอย่านตาขาว  เป็นประธานในพิธีเปิกอาคารเรียน  ผู้มาร่วมได้แก่ นายพร  ศรีไตรรัตน์  ศึกษาธิการอำเภอย่านตาขาว  จ.ส.ต. ฤทธิ์  ปายะฤทธิ์  ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอย่านตาขาว  นายสุวิทย์   เวชพิทักษ์  อนามัยอำเภอย่านตาขาว  นายเกลิ่ม  ทองขวิด  กำนันตำบลนาชุมเห็ด  นายสว่าง  สุขรัตน์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  นายปลื้ม  ชูคง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลโพรงจระเข้  ส.ต.ต.วาสน์  บรรณกิจ  และประชาชน 156 คน  มีนักเรียนในวันเปิดเรียน  100 คน  ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง  4,846 บาท (โดยการบริจาค)  มีนายนุ่น  เทพสุวรรณ  เป็นครูใหญ่คนแรก 

  ในปี พ.ศ. 2503  คณะกรรมการศึกษาได้ร่วมกันต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติมขนาด  3x7 เมตร

  วันที่  6  มกราคม  2512  โรงเรียนประสบวาตภัย  อาคารเรียนได้รับความเสียหาย  คณะกรรมการจังหวัดตรัง  ได้จัดสรรงบประมาณมาซ่อมแซมใหม่  ใช้เป็นที่เรียนต่อไป

  ในปี พ.ศ. 2519  คณะกรรมการศึกษาได้ร่วมกันจัดหางบประมาณ  ซื้อที่ดินแปลงใหม่ของ นายคง  แก้วเพ็ง  จำนวน  13 ไร่  ราคา  10,000 บาท  เพื่อไว้สร้างอาคารเรียนใหม่

  พ.ศ. 2519  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน 1 หลัง    และอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ก จำนวน  1 หลังขนาด  4 ห้องเรียน  สร้างเสร็จย้ายนักเรียน  มาจากโรงเรียนเดิมในวัดลำพิกุล  มาเรียนอาคารเรียนหลังใหม่  เมื่อ  1  สิงหาคม  2519

  ในปี พ.ศ. 2520  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก จำนวน  1 หลัง ขนาด  6 ห้องเรียน  บ้านพักครู  1  หลัง  ส้วม  1 หลัง  ขนาด  4  ที่นั่ง

  ในปี พ.ศ. 2523  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จากโครงการ กสช.  สร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ  30 จำนวน  1 ชุด  3 ใบ  เป็นเงิน   27,500 บาท

  ในปี พ.ศ. 2524  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  อก. ตร. 301  จำนวน  1 หลัง ขนาด  8 x 12  เมตร เป็นเงิน  121,000 บาท  และสร้างส้วมจำนวน  1  หลัง  ขนาด  4  ที่นั่ง

  ในปีงบประมาณ  2532  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด(งบส.ส.)  สร้างประปาภูเขาใช้ร่วมกับหมู่บ้าน  เป็นเงิน  62,000 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณที่เก็บน้ำซิเมนต์  แบบ  ฝ 30  พิเศษ  4 ลูก(ชุด)  เป็นเงิน  50,000 บาท  ติดตั้งไฟฟ้าภายใน  เป็นเงิน  45,800 บาท     

  ปีการศึกษา  2533  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กจำนวน 1 ห้องเรียน

  ในปี พ.ศ. 2534  คณะครูได้ช่วยกันบริจาคเงินส่วนตัวและเงินสมทบ  สร้างห้องสมุด  1 หลัง  ขนาด  4 x 6 เมตร  เป็นเงิน  40,000 บาท

  ในปี  พ.ศ. 2535  คณะครูช่วยกันสละเงินส่วนตัวในการสร้าง อ่างล้างจาน  ขนาด  1x 4 เมตร  เป็นเงิน  2,500 บาท

  ปีการศึกษา  2536  คณะครูและกรรมการศึกษาได้เสียสละเงินร่วมกันสร้างโต๊ะรับประทานอาหาร  จำนวน  10 ชุด  เป็นเงิน  8,000 บาท

  ปีการศึกษา  2540  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  38,920 บาท  ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  และพ้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์

  ปีงบประมาณ  2544  ( 8 มกราคม  2544)ได้รับจัดสรรโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน (ชนิดเดี่ยว)  จำนวน  13 ชุด  เป็นเงิน  7,540  บาท  และได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  ขนาด  16 x 26 เมตร  เป็นเงิน  90,000บาท

  ปีการศึกษา  2544  มีข้าราชการครู  11 คน  นักเรียน  171 คน  นักการภารโรง  1 คน  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

  ปีการศึกษา  2545  มีข้าราชการครู  10 คน  นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  168 คน  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6

  ปีการศึกษา 2546  มีข้าราชการครู  10 คน  นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  166 คน เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6

  ปีการศึกษา  2547  มีข้าราชการครู  9 คน  นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  161 คน เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6

  วันที่10 สิงหาคม  2547  ได้รับอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

   ปีการศึกษา  2548   มีข้าราชการครู  9 คน  นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  164 คน เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6       

   ปีการศึกษา  2549   มีข้าราชการครู  8 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คนนักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  159 คน เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6       

   ปีการศึกษา  2550   มีข้าราชการครู  8 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  162 คน เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6       

   ปีการศึกษา  2551   มีข้าราชการครู  9 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน   นักเรียน  170 คน เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6

   ปีการศึกษา  2552   มีข้าราชการครู  9 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน   นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  173 คน  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6

   ปีการศึกษา  2553   มีข้าราชการครู  9 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน   นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  184 คน  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6

   ปีการศึกษา  2554   มีข้าราชการครู  9 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน   นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  182 คน  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6

   ปีการศึกษา  2555   มีข้าราชการครู  9 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน   นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  173 คน  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6

   ปีการศึกษา  2556   มีข้าราชการครู  9 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน   นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  184 คน  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6

   ปีการศึกษา  2557   มีข้าราชการครู  9 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน   นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  182 คน  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6

  ปีการศึกษา  2558   มีข้าราชการครู  9 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน   นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  165 คน  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6

   ปีการศึกษา  2559   มีข้าราชการครู  9 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน   นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  187 คน  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6

   ปีการศึกษา  2560   มีข้าราชการครู  9 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน   นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  184 คน  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6

   ปีการศึกษา  2561  มีข้าราชการครู  9 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน   นักการภารโรง  1 คน  นักเรียน  241 คน  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่  6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-25 09:02:14 น.

โรงเรียนบ้านลำพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โทรศัพท์: 0817973590 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางภณสา ศรียาภัย โทรศัพท์: 0878972971 อีเมล์: panasasriyapai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]