• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

      พ.ศ 2455 วโรกาสที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  โดยเสด็จจังหวัดตรังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์เป็นเงิน 4,000 บาท สำหรับจัดสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดชาย
  ณ ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ประชาชนได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก
  ทำให้อาคารเรียนคับแคบ
       ดังนั้นใน พ.ศ. 2459 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทรัพย์อีกจำนวนเงิน 6,000 บาท
  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม รองรับนักเรียนที่มีจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี พร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารหลังใหม่ว่าอาคาร "สภาราชินี"
  ต่อมาข้าหลวงประจำจังหวัดตรังดำริจัดตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขึ้น จึงรวบรวมนักเรียนหญิงได้จำนวนหนึ่ง
  เพราะขณะนั้นยังไม่มีสถานที่ตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดจึงไปเรียนที่อาคารสภาราชินี ปี พ.ศ. 2474
  โดยการนำของข้าหลวงประจำจังหวัดตรัง ประกอบด้วย
   
  พระยาอาณาจักรบริบาล             ข้าหลวงประจำจังหวัดตรัง
  พระยวดประศาสน์                       นายอำเภอเมืองตรัง
  พระพิชิตปฏิภาณ                        ผู้พิพากษาจังหวัดตรัง

  ขุนจรรยาวิฑูร                             ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
  หลวงทวีทรัพย์ราช                      คลังจังหวัดตรัง


      คณะบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกัน  จัดหาทุนสร้างโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง ณ เลขที่ 142 ถนนวิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง
   ในพื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา  อันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน 20 พฤศจิกายน 2479 ได้ย้ายนักเรียนหญิง
  จากอาคารสภาราชินีมาเรียนที่โรงเรียนสร้างใหม่นี้โดยใช้นามโรงเรียนว่า "โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง" วันที่ 20 พฤศจิกายน
  จึงเป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนสืบเนื่องมาจันถึงปัจจุบัน
       พ.ศ. 2494 ได้มีการเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง"
  เป็น "โรงเรียนสตรีตรังสภาราชินี"
       พ.ศ. 2506 โรงเรียนเสนอเปิดสอนนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเริ่มเปิดสอนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกศิลปะ
  จึงเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการศึีกษาที่รับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย จึงได้ขออนุญาตสำนักราชเลขาธิการผ่าน
  ทางกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีตรังสภาราชินีเป็น " โรงเรียนสาราชินี จังหวัดตรัง"
       ประชาชนชาวตรัง ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ ศิษย์โรงเรียนสภาราชินี จ่างสำนึุกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีพัชรินทราบบรมราชินีนาถ
  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารเรียน "สภาราชินี" เมื่อง พ.ศ. 2459 และโดยการนำของผู้บริหารโรงเรียน
  นางสาวเจียมจิตต์ บุญญานุรักษ์ ประชาชนตรังจึุงได้มีโอกาสน้อมรับมงคลนาม "สภาราชินี" ไว้เป็นชื่อสถาบันการศึกษา
  นับตั้งแต่ พ.ศ. 2494 และ พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา

                                          
  เอกลักษณ์  "งามอย่างไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี  มีความเป็นสากล"
                
  อัตลักษณ์  " รักเรียน รู้งาน รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ภูมิใจในสถาบัน"
   
  คำขวัญโรงเรียน
   
   รักเรียน รู้งาน รู้หน้าที่ มีน้ำใจ

  ปรัชญาโรงเรียน

  ดูแลดั่งลูก ปลูกฝังคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ
   
  สีประจำโรงเรียน
   
  น้ำเงิน-ขาว
      
  ตราประจำโรงเรียน
   
   
  ภายใต้ มงกุฎ ด้านล่าง มีมงคลนาม "สภาราชินี"

  หมายถึง "สภาราชินี" เป็นมงคลนาม ที่ได้รับพระราชทานจาก
  องค์สมเด็จพระราชินี หรือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

  อักษรย่อ

  ส.ภ.

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-13 14:08:13 น.

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7521-8792 อีเมล์: sparachinee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธรรมวิวรรชน์ รัตนประทีป โทรศัพท์: 0891144878 อีเมล์: rtjirawat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]