• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.       ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนและบุคลากร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติอยู่ในระดับดี สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ  ถ่ายโอนความรู้กับสถานศึกษาระดับต่าง ๆของนานาชาติได้

  2.       มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ

  3.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยี สร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงาน เผยแพร่แลกเปลี่ยน ร่วมแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้

  4.        ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนและบุคลากรให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

  5.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองดี มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมโลก  

  6.       ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และสังคมโลก

  7.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้ตำราต่างประเทศได้

  8.       ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรอื่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-13 14:08:13 น.

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7521-8792 อีเมล์: sparachinee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธรรมวิวรรชน์ รัตนประทีป โทรศัพท์: 0891144878 อีเมล์: rtjirawat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]