• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง  (Vision)

     “โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีผลงานแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ  

    มีเจตคติที่ดีในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี  มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

    มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสังคมโลก”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-13 14:08:13 น.

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7521-8792 อีเมล์: sparachinee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธรรมวิวรรชน์ รัตนประทีป โทรศัพท์: 0891144878 อีเมล์: rtjirawat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]