• สถิติเว็บไซต์
 • website hits counter
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์รักษ์ ประธานกรรมการ

  ๒. นายวิเชียร  วโนทยาโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓. นายณัฐพงศ์  นาทุ่งนุ้ย กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  ๔. นางปิยวรรณ  บัวผาย กรรมการผู้แทนครู

  ๕. นางกาญจนา  ศรีสลับ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  ๖. นางเข็มทอง  ชุมช่วย กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  ๗. นายชลธี  ตะหมัง กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๘. พระครูประยุตอัครธรรม กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  ๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓ กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:46:35 น.

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: wichianmatu3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว โทรศัพท์: 0896491505 อีเมล์: facesomporn@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]