• สถิติเว็บไซต์
 • website hits counter
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. นางสาวจิตจิรา           จันทร์สุข               ประธาน 

  2. นางสาวอมรรัตน์        จันทร์สุข               รองประธาน 

  3. นายสิรภพ                 เพชรขัน                รองประธาน 

  4. นางสาวกนกการ        ขาวสุข                  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

  5. นายสิทธิพร               เมืองแก้วกุล          ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 

  6. นางสาวภาสินี           เพชรย้อย              หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

  7. นางสาวปณิดา          เอียดชะตา             ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณ 

  8. นางสาวอนงลักษณ์    เรืองอิฐ                 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  9. เด็กหญิงศศิภา          ทองฤทธิ์               ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  10. นางสาววีรยา          ปาระณะ                หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

  11. เด็กชายวีรพล         เต็งรัง                    ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  12. เด็กชายสมัต          จันสุด                    หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

  13. นางสาวเกวลิน       ร่วมพล                  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 

  14. นางสาวอรอุมา      เพชรสุทธิ์               ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 

  15. นายธวัชชัย          โพสสาลี                 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 

  16. นายสรรพิจิตร       บรรจงปั้น               ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ 

  17. นายณัฐวุฒิ           ทวนดำ                  เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:46:35 น.

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: wichianmatu3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว โทรศัพท์: 0896491505 อีเมล์: facesomporn@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]