• สถิติเว็บไซต์
 • website hits counter
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)     
            1.. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียน บริบทของชุมชน และสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย             
            2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ทักษะอาชีพ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความพอเพียง
            3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ที่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์      
            4. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้       
                 และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ       
            5. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

            1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน บริบทชุมชน และสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย           
            2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ ทักษะอาชีพ มีวินัย และใฝ่เรียนรู้ บนพื้นฐานความพอเพียง     
            3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์      
            4. ครูมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ          
            5. มีแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

   

  อัตลักษณ์

                ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสร้างสรรค์ทักษะอาชีพ

   

  เอกลักษณ์  
                ให้โอกาสทางการศึกษา สร้างสรรค์พัฒนาทักษะอาชีพ

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:46:35 น.

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: wichianmatu3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว โทรศัพท์: 0896491505 อีเมล์: facesomporn@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]