• ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติโรงเรียนกันตังพิทยากร

   

                     โรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สถานศึกษาจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 ทำการสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2516 ในฐานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนกันตังในขณะนั้น ซึ่งยังคงเป็น   โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา

                     ต่อมาในปี พ.ศ.2517 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกันตังขึ้น  ตามประกาศลงวันที่ 25 เมษายน 2517  เริ่มแรกให้ชื่อว่า  “โรงเรียนกันตังวิทยา”  โดยใช้ที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณหมู่ 3  ตำบลบางเป้า  ซึ่งมีเนื้อที่ 62 ไร่ 97 ตารางวา  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  5 กิโลเมตร และเปิดทำการสอนเมื่อ   วันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โดยรับโอนกิจการจากสาขาโรงเรียนสภาราชินี ซึ่งขณะนั้นมีอาคารชั่วคราวเพียง  2 หลัง ต่อมาในปลายปีเดียวกัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนกันตังพิทยากร”

                     ในปี พ.ศ. 2518 ประชาชนและนักเรียนต่างเห็นว่า สถานที่ตั้งเดิมไม่เหมาะสม เนื่องจากไกลย่านชุมชน การคมนาคมไม่สะดวก ขาดระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า  
  จึงร้องเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอย้ายสถานที่เรียน และย้ายมาเรียนชั่วคราวที่บริเวณด่านกักสัตว์ (คอกวัว) ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนกันตังเดิม

                     พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบโรงเรียนกันตัง ให้มารวมกับโรงเรียนกันตังพิทยากร โดยโอนทรัพย์สิน ข้าราชการ และลูกจ้างมารวมกัน โรงเรียนกันตังพิทยากรจึงได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกันตัง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2519 เป็นต้นมา

                     พื้นที่ตั้งโรงเรียนนั้น เดิมเป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ นับว่าไม่เพียงพอสำหรับการขยายตัวในโอกาสต่อไป   ทางโรงเรียนจึงขอใช้ที่ราชพัสดุอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกัน  ทำให้เนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น  37 ไร่ 1 งาน  25 ตารางวา  สำหรับพื้นที่ในตำบลบางเป้า ได้ถูกใช้เป็นสถานที่เรียนวิชาเกษตรและปลูกยางพาราเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2529

                     ในปี  พ.ศ. 2524   โรงเรียนได้รับอนุมัติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจึงเปิดรับนักเรียนชั้น ม.ศ.4  ซึ่งปีนั้นเป็นรุ่นสุดท้ายของหลักสูตร
  พ.ศ. 2518 พร้อมกับเปิดรับนักเรียนชั้น ม.4 รุ่นแรกของหลักสูตรใหม่ นับจากนั้นมา โรงเรียนกันตังพิทยากรมีการเรียนการสอนครบทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                     ปัจจุบัน โรงเรียนกันตังพิทยากร มีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง  หอประชุม 1 หลัง 
  โรงฝึกงาน 4 หลัง  โรงอาหาร  1  หลัง  อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 6 หลัง
   และบ้านพักครู 11 หลังบ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง
                     ในปีการศึกษา 2555  โรงเรียน มีฝ่ายบริหาร ครู – อาจารย์  69  คน ครูอัตราจ้าง
  24 คน  ครูช่วยราชการ 1 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานพิมพ์ดีด 1 คน พนักงานขับรถ  2 คน ยาม  3  คน พนักงานบริการ 3 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน รวมบุคลากรทั้งหมด  115 คน
  นักเรียน 1,839  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:07:53 น.

โรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075251100 อีเมล์: kantangpits@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์ โทรศัพท์: 0846254336 อีเมล์: preyawat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]