• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

            1. นายปิยะสวัสดิ์  จุฬาวิทยานุกูล                                        ประธานกรรมการ

            2. นายจรุวัฒน์  จิโรจน์มนตรี                                             กรรมการ
            3. นางอาภาพรรณ  บริบูรณ์                                              กรรมการ

            4. พระปลัดชนกพล  อินทโชโต                                           กรรมการ

            5. นายคำนวณ  หลีเสงี่ยม                                                กรรมการ

            6. นายวิสุทธิ์  ตั้งปอง                                                     กรรมการ

  7. นางบุญศรี  สองเมือง                                                   กรรมการ

  8. นายสายชล  ชลศิริ                                                     กรรมการ

  9. รตอ.ปัญญา  ไล่คง                                                     กรรมการ

  10.นางใกล้รุ่ง  เผ่าน้อย                                                   กรรมการ

  11.นายสุพร  พานิชกรณ์                                                  กรรมการ

  12.นายยงยุทธ  ปูขาว                                                    กรรมการ

  13.นายบุญรับ  ศรีวิโรจน์                                                 กรรมการ

  14.นายทศพร  หอมตระกูล                                               กรรมการ
   15.นายประพันธ์  วงศ์อภิชาติ                                            กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:07:53 น.

โรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075251100 อีเมล์: kantangpits@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์ โทรศัพท์: 0846254336 อีเมล์: preyawat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]