• คณะกรรมการนักเรียน
 • สมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียน

   

            นายจเรวัฒน์  มณีขวัญ                                 ประธานนักเรียน

            นางสาวโสภิษฐา  ยิ้มย่อง                              รองประธานฯ

            นายอภิสิทธิ์  สิทธิเม่ง                                  รองประธานฯ

  ฝ่ายธุรการ      

            นายรัตนชัย  จิตต์รัตน์                        หัวหน้า

            เด็กหญิงชลิตา  เพ็ชรมณี

            เด็กหญิงบุษยมาศ  แป้นช่วย

            เด็กชายคเชนทร์  ศิริมาศ

   

  ฝ่ายนันทนาการ

            นายธีรเดช  สัญจร                            หัวหน้า

            นางสาวกลรัตน์  ทองชู

   

  ฝ่ายวิชาการ

            นางสาวพรพิมล  ระกา                       หัวหน้า

            เด็กชายณัฐพงษ์  เมตตาจิต

            เด็กหญิงรักษิณา  อังเมือง

            เด็กหญิงอภิชญา  เม่งเอียด

   

  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

            เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรัตน์                  หัวหน้า

            เด็กหญิงณัฐสุดา  สุวรรณชาตรี

   

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

            นายณัฐพล  ไชยฐานันดร                     หัวหน้า

            นางสาวณัฐวดี  หนูพินิจ

            นางสาวมานิตตา  แซ่อุ้ย

            เด็กชายอิทธิ  อินทร์อ๋อง

   

  ฝ่ายกิจการนักเรียน

            นายเผดิมพล  หมื่นศักดิ์                      หัวหน้า

            นายเนติพงศ์  หุ้ยเล็ก

            นางสาวมณฑิการต์  ยอดสนิท

            เด็กหญิงวันดี  มุคุระ

            เด็กหญิงอรสา  นาเกลือ

   

  ฝ่ายบริการ

            นางสาวรุ่งทิวา  สุขวิมุติ                      หัวหน้า

            นางสาวภัทรศยา  สุวรรณรัตน์

            นางสาวมชุริน  ตระกูลอำนวยลาภ

            เด็กหญิงสุดธิดา  ยาประโคน

  ฝ่ายสารสนเทศ

            นางสาวอัญชลี  สิโปด                        หัวหน้า

            นางสาวมนต์ทิพย์  หลงสะ

            เด็กหญิงวรัญญา  ดีเงิน

            เด็กชายไวทยา  จิโรจน์กุล

   

  ฝ่ายอาคารสถานที่

            นางสาววาทินี  ศรีบวรวิวัฒน์                หัวหน้า

            เด็กหญิงทิตญา  พุทจอบ

            เด็กชายณัฐวุติ  พลประสิทธิ์

            เด็กหญิงกัญจน์วดี  กิ้มเจี้ยม

   

  เลขานุการ

            นางสาวเมธินี  เพ็ชรนิล

            เด็กหญิงสมฤดี  แซ่เอี่ยว

            เด็กหญิงสุวนันท์  บุญชูช่วย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:07:53 น.

โรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075251100 อีเมล์: kantangpits@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์ โทรศัพท์: 0846254336 อีเมล์: preyawat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]