• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล

  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์

  3. พัฒนาครู และบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ และส่งเสริมความก้าวหน้า

  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการมีส่วนร่วม

  5. เพิ่มโอกาสทางการเรียนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

   

  เป้าประสงค์

   

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นครูมืออาชีพ

  4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการและการมีส่วนร่วม

  5. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:07:53 น.

โรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075251100 อีเมล์: kantangpits@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์ โทรศัพท์: 0846254336 อีเมล์: preyawat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]