• พันธกิจ / เป้าประสงค์

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

  4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ

  5. จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีมีประสิทธิภาพ

  6. ให้แหล่งเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความเป็นไทย

   

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

  4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ

  5. จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีมีประสิทธิภาพ

  6. ให้แหล่งเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความเป็นไทย

   

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

  4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ

  5. จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีมีประสิทธิภาพ

  6. ให้แหล่งเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความเป็นไทย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-04 17:02:56 น.

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7529-9033 อีเมล์: sawat@srm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกศินี เนาสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0862670461 อีเมล์: k_nowsuwan1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]