• แบบประเมินออนไลน์
 • แบบประเมินสำหรับผู้มีีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบประเมินสำหรับผู้มีีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดหัวควน ตั้งอยู่เลขที่  347 หมู่ที่  3  ตำบลดอนประดู่  อำเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์  93120  โทรศัพท์ 0 -7469– 9135   โทรสาร  0 -7469 - 9561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ตำบลดอนประดู่ เนื้อที่ 131 ไร่ 198 ตารางวา

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

   โรงเรียนวัดหัวควน  เป็นโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่  347 หมู่ที่ 3  ตำบลดอนประดู่  อำเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์  93120  โทรศัพท์ 0 -7469– 9135   โทรสาร  0 -7469 - 9561 เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  พ.ศ.  2482  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลปากพะยูน  3  (สำนักสงฆ์บ้านหัวควน)  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยอาศัยศาลาการเปรียญสำนักสงฆ์บ้านหัวควนเป็นที่เรียน

  วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ.  2495  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนวัดหัวควน

  ปี  พ.ศ.  2505  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  2  ห้องเรียนในที่ดินของโรงเรียน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน

  ปี  พ.ศ.  2511  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  1  หลัง  4  ห้องเรียน  และได้นำนักเรียนทั้งหมดมาเรียนในที่ดินของโรงเรียน

  ปี  พ.ศ.  2547  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนจากรัฐบาลญี่ปุ่น  โดยการประสานงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  ขนาด 8.50  x  54  เมตร  2 ชั้น  จำนวน  10  ห้องเรียนปัจจุบันโรงเรียน   วัดหัวควน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

  ปี  พ.ศ.  2549 โรงเรียนวัดหัวควนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ERIC)  ของอำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

  ปี พ.ศ.2553 โรงเรียนได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (CL 10) จำนวน 10 เครื่องจาก สพฐ.

  ปี พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์  ( CDL ) จำนวน ๒  เครื่อง จาก สพฐ.

  ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 004  วงเงิน 150,000บาท

   

   

  ปี พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารโรงอาหารและทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวงเงิน 977,600 บาท

  ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล ขนาด 94x50 เมตร ถมลูกรังหนา 0.213 เมตร งบประมาณ 315,900 บาท

  ปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ซ่อมฝาผนังอาคารเรียนแบบ 004 ชั้นบน จำนวนเงินงบประมาณ 143,990 บาท

  ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้งบประมาณเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารอาคารแบบ ป.1ก. ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 337,500 บาท

  ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปูกระเบื้องหน้าอาคารศุภนิมิต ชั้นบน ชั้นล่างและบันได งบประมาณ 150,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งบประมาณ 200,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา เพดาน อาคารเรียน ป.1 ก งบประมาณ 473,800 บาท

  ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา เพดาน อาคารเรียนแบบ ๐๐๔ งบประมาณ 236,900 บาท

  ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 180,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบ 004  ชั้นบนงบประมาณ 473,800 บาท

   ปี พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน แบบ 004 งบประมาณ 180,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ งบประมาณ 420,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ งบประมาณ 157,500 บาท

   ปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายศิษย์เก่าและผู้ปกครอง จำนวน

            1,111,498 บาท จำแนกดังนี้

  • ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์                จำนวน   460,154  บาท
  • จัดสร้างสนามเด็กเล่น                    จำนวน   249,310  บาท
  • จัดจ้างครูและอื่นๆ                          จำนวน   402,044  บาท

  อักษรย่อของโรงเรียน               ว.ค.    

  สีประจำโรงเรียน                    น้ำเงิน – ขาว

  พุทธภาษิตประจำโรงเรียน          นตฺถิปญฺญา  สมาอาภา    แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน     สุขภาพดี    มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

   พระพุทธรูปประจำโรงเรียน        ปางสมาธิ ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์สมบูรณ์ จนฺทูปโม

   คุณธรรมอัตลักษณ์                  มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-20 16:53:10 น.

โรงเรียนวัดหัวควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-699135 อีเมล์: jakra_pj@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักราวุธ ทองสีดำ โทรศัพท์: 0892287894 อีเมล์: jakra_pj@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]