• แบบประเมินออนไลน์
 • แบบประเมินสำหรับผู้มีีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบประเมินสำหรับผู้มีีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  จัดระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

  2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร

  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

  4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย

  5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  6.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  1.             ผู้เรียนมีความรักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  2.             ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด

  3.             ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  4.             ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

  5.             บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

  6.             มีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

  7.             ประชากรวัยเรียนในพื้นที่บริการได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-20 16:53:10 น.

โรงเรียนวัดหัวควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-699135 อีเมล์: jakra_pj@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักราวุธ ทองสีดำ โทรศัพท์: 0892287894 อีเมล์: jakra_pj@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]