• แบบประเมินออนไลน์
 • แบบประเมินสำหรับผู้มีีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบประเมินสำหรับผู้มีีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • 1. วิสัยทัศน์

  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นคนดีมีคุณธรรมน้อมนำวิถีพุทธสู่เศรษฐกิจพอเพียง จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ การจัดการศึกษาเชิงระบบมีประสิทธิภาพและทันสมัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ภายในปี 2565   

  ปณิธาน

  เราชาวหัวควน จงรักภักดีในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ยึดมั่นในคุณธรรม  มุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านวิชาการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-20 16:53:10 น.

โรงเรียนวัดหัวควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-699135 อีเมล์: jakra_pj@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักราวุธ ทองสีดำ โทรศัพท์: 0892287894 อีเมล์: jakra_pj@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]