• ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 • a157ff81502a8728c402dd26e0dc2473.jpg

 • ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
 • f6128fc032a4b78aa08bfd62ebde82a8.jpg

 • อำนาจหน้าที่
 • บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ด้านวิชาการ
   -พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ ต้องการของผู้เรียน ชุมชนและ ท้องถิ่น 
  -จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
   -จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ สถานศึกษารับทราบ 
  ด้านงบประมาณ 
  -จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศฯลฯ          
  -ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้ จากทรัพย์สินของ สถานศึกษา ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
  ด้านการบริหารงานบุคคล 
  ดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากำหนด 
  ด้านการบริหารงานทั่วไป
   -จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งความ ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
   -ดำเนินการและกำกับ ติดตามและประเมินผลงานตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา
   -ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครองดูแลบำรุงรักษา ใช้ และ จัดหาผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
   -ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
  -ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น
   -ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด
   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 14:06:57 น.

โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-676061 อีเมล์: bhtw93@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายผดุง แดงทอง โทรศัพท์: 0810951861 อีเมล์: Dangthong2504@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]