• ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 • a157ff81502a8728c402dd26e0dc2473.jpg

 • ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
 • f6128fc032a4b78aa08bfd62ebde82a8.jpg

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

  ๑.นายจิต  เพ็งพุ่ม            (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)                             ประธานกรรมการ

  ๒.นายปฐม  แก้วมณี        (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)                              รองประธานกรรมการคนที่ 1

  ๓.นายสุชาติ  ยิ้มแก้ว         (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)                             รองประธานกรรมการคนที่ 2 

  ๔.นายเฉลียว  ศรีอนันต์     (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)                                        กรรมการ

  ๕.นายอ้อม  พรหมเมศวร์    (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)                                        กรรมการ

  ๖.นายประสิทธิ์  หนูนุ่ม        (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)                                       กรรมการ

  ๗.นายเจริญ  แก้วมณี         (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)                                       กรรมการ

  ๘.นายระนองศิลป์  เกตุแก้ว   (กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง)                                   กรรมการ

  ๙.นายธวัชชัย  พรหมจรรย์   (กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า)                                      กรรมการ

  ๑๐.นายจรัญ  เพชรรัตน์       (กรรมการผู้แทนครู)                                             กรรมการ

  ๑๑.พระสมุห์คิ่ม  เตชะปุญโญ  (กรรมการผู้แทนพระภิกษุ)                                    กรรมการ

  ๑๒.นายจำปี  เกตุแก้ว          (กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา)                              กรรมการ

  ๑๓.นางเนาวรัตน์  พรหมเหมือน  (กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน)                            กรรมการ

  ๑๔.นายภูริภัทร  พรหมจรรย์  (กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)              กรรมการ

  ๑๕.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)    (กรรมการโดยตำแหน่ง)   กรรมการและเลขานุการ

  1.  

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 14:06:57 น.

โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-676061 อีเมล์: bhtw93@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายผดุง แดงทอง โทรศัพท์: 0810951861 อีเมล์: Dangthong2504@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]