โรงเรียนบ้านยางขาคีม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 


 • แบบประเมินออนไลน์
 • IIT ยางขาคีม
  EIT ยางขาคีม
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

            1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน สื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

            2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

            3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

            4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีความพร้อมในการศึกษาต่อ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมพื้นฐานของคนไทย 12 ประการ 

            6.  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ เป็นผู้มีจิตอาสา

            7.  ส่งเสริมโรงเรียนให้มีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

            8.  พัฒนาโรงเรียนให้มีหลักสูตรและมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

   

  เป้าประสงค์ (Goal)

            1.  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน เขียน สื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

            2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

            3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

            4.  ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีความพร้อมในการศึกษาต่อ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            5.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมพื้นฐานของคนไทย ๑๒ ประการ 

            6.  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ เป็นผู้มีจิตอาสา

            7.  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

            8.  โรงเรียนมีหลักสูตรและมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 15:24:45 น.

โรงเรียนบ้านยางขาคีม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-650080 อีเมล์: khakeem@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร พันธ์มีศรี โทรศัพท์: 0957786817 อีเมล์: khakeem@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]