โรงเรียนบ้านยางขาคีม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 


 • แบบประเมินออนไลน์
 • IIT ยางขาคีม
  EIT ยางขาคีม
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

                   โรงเรียนบ้านยางขาคีมเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
  บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

  ปรัชญา

  “ จิตตํ  ทนฺตํ  สุขาวหํ ” จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 15:24:45 น.

โรงเรียนบ้านยางขาคีม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-650080 อีเมล์: khakeem@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร พันธ์มีศรี โทรศัพท์: 0957786817 อีเมล์: khakeem@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]