• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

    ลำดับที่   ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง คณะกรรมการ
  1 นายเมธี  เพชรโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  2 ดร.พระมหาชวลิต ชาตเมธี ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  3 พระครูวินัยธร ฐสิษฐ สุทธิญาโณ ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  4 นายจำลอง  ลาภวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  5 นายมนูญ  สุทธิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  6 นายชูสิน  เดชดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  7 นายจรงค์  ทองพุด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  8 นางวรัญญา  เรืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  9 นายนิตย์  นิลพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  10 นายพีรพงค์  บาลทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  11 นางศิริวรรณ  ขุนรักษ์ ผู้แทนครู กรรมการ
  12 นายปรีชา  หนูสิงห์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  13 นายชัยวัฒน์  นุ่นปาน ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  14 นางสาวพัชริดา  แก้วฉิม ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  15 นายลัด  ตีบกลาง รองผูู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ
  16 นางชะมัยพร  หนูพุ่ม ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการ
  17 นายสมชายนวัต  ลักษณะ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการ
  18 นางพรทิพย์  ฤทธิ์ชู ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการ
  19 นางแช่มจันทน์  กาวชู ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการ
  20 นางสาวพนม  ช่วยขันทร์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการ
  21 นายฉุชวิทยา  หนูฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-12 13:50:33 น.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074820212 อีเมล์: prapassorn2527@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญเลิศ สืบประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0918477279 อีเมล์: kroolert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]