• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชั้น ตำแหน่ง
  1 นายศุภกฤต  เกลี้ยงสง ม.6/1 ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
  2 นางสาวชุมพูนุท กล้าคง ม.6/1 (รองประธาน)
  3 นางสาวจุฑามาศ ส่องส่ง ม.4/1 (รองประธาน)
  4 นางสาวอภิวัลย์ คงพลับ  ม.4/1 (เลขานุการ)
  5 นางสาวณัฐณิชา ศรีน้อย ม.4/1 (ผู้ช่วยเลขานุการ)
  6 นางสาวธีรวัฒน์ พุฒแก้ว   ม.6/1 (ที่ปรึกษา)
  7 นางสาวทิฑัมพร ขุนอักษร ม.4/1 (เหรัญญิก)
  8 นายธนาธร  เลื่อนแก้ว  ม.3/1 (สวัสดิการ)
  9 นายธนพล  เซ่งจิ๊ว   ม.4/3 (ปฎิคม)
  10 นายธนาธรณ์ เลื่อนแก้ว ม.3/1 (ผู้ช่วยปฏิคม)
  11 นายพจศกร บุญทอง   ม.3/4 (กรรมการฝ่ายวิชาการ)
  12 นางสาวภัทรวดี  คำจร   ม.3/4 (กรรมการฝ่ายดนตรี)
  13 นายอภิรักษ์ สาแหละ   ม.3/1 (กรรมการฝ่ายห้องเรียน)
  14 นางสาววิลาสินี  ทองคำ ม.6/1 (กรรมการฝ่ายสาธารณสุข)
  15 เด็กชายมงคล นิ่มวุ้น ม.2/2 (ประชาสัมพันธ์)
  16 เด็กหญิงเบญจมาศ เยาว์แสง ม.2/2 (ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์)
  17 นางสาวอินทุอร พรหมแก้ว ม.4/1 (กรรมการฝ่ายกีฬา)
  18 นางสาวนริสรา เรืองพุทธ ม.4/1 (กรรมการฝ่ายงบประมาณ)
  19 นางสาวเกวลิน  อินสุวรรณ์ ม.6/3 (กรรมการโภชนาการ)
  20 เด็กหญิงสลินทิพย์  คงทิพย์ ม.1/2 (ผู้ช่วยกรรมการโภชนาการ)
  21 นางสาวพุทธินันท์  สาธิตวรรธนะ ม.6/3 (กรรมการขยะ)
  22 เด็กชายจักพงศ์ เส็นบัตร  ม.1/1 (ผู้ช่วยกรรมการขยะ)
         

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-05 19:40:11 น.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074820212 อีเมล์: prapassorn2527@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญเลิศ สืบประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0918477279 อีเมล์: kroolert@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]