• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการประกันคุณภาพภายใน

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  3. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การกีฬาและความสามารถพิเศษตามศักยภาพ

  5. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

  6. สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  7. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

  8. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย และองค์กรภายนอกให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-05 19:40:11 น.

โรงเรียนประภัสสรรังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074820212 อีเมล์: prapassorn2527@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญเลิศ สืบประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0918477279 อีเมล์: kroolert@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]