โรงเรียนควนขนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)
 •       มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่ม 6 ช่องทางเรียนออนไลน์ รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) โดยสามารถรับชมผ่านทางช่องทีวีดิจิตอล เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
          โรงเรียนควนขนุนขอประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)

   

                              

  6 ช่องทางเรียนออนไลน์
  รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

        1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51
        2. ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200
        3. ทีวีดาวเทียม C-Band ช่อง 337-351
        4. เว็บไซต์ dltv.ac.th
        5. ผ่านมือถือ ดูในแอพพลิเคชั่น : DLTV / โหลด 
  Play Store หรือ App Store

        6. ช่องยูทูป : DLTV 1 – DLTV 12 / youtube.com/channel                                                                                       


  ลิงค์ เรียนออนไลน์ DLTV

     มัธยมศึกษาปีที่ 1 : dltv.ac.th/DLTV7
     มัธยมศึกษาปีที่ 2 : dltv.ac.th/DLTV8
     มัธยมศึกษาปีที่ 3 : dltv.ac.th/DLTV9
     มัธยมศึกษาปีที่ 4 : dltv.ac.th/DLTV13
     มัธยมศึกษาปีที่ 5 : dltv.ac.th/DLTV14
     มัธยมศึกษาปีที่ 6 : dltv.ac.th/DLTV15

           

  ช่วงเวลารับชมการเรียนออนไลน์

     ประถม/มัธยม
     ช่วงเวลา ชมสด : 08.30 – 13.30 น.

     ย้อนหลัง : รอบ 1 = 14.30 น. | รอบ 2 = 20.30 น.          

   

  ดูทั้งหมด www.dltv.ac.th/channels/tv

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

        ด้วยโรงเรียนควนขนุน โดยงานสภานักเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนควนขนุน ประจำปี 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งโรงเรียนควนขนุน  ที่ 162/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเองตามวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และเพื่อให้การดำเนินงานสภานักเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนควนขนุน ประจำปี 2563  ตามโครงสร้างการบริหารงานคณะกรรมการนักเรียน ดังนี้
       1.  นางสาวสุภาวดี ราชจันทร์            ประธานคณะกรรมการนักเรียน
       2.  นายธวัชชัย บุญฉิม                    รองประธานคณะกรรมการนักเรียนคนที่ 1
       3.  นายจงรักษ์ สวนทวี                   รองประธานคณะกรรมการนักเรียนคนที่ 2
       4.  นางสาวประวีณรัตน์ มากทอง        เลขานุการ
       5.  นายทักษ์ดนัย จันทร์สุขศรี           หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
       6.  นางสาวสุนิษา หนูปาน                รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
       7.  นายอาทิตย์ อินทร์แก้ว                หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
       8.  นางสาวลัคนามาส จีนเมือง           หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
       9.  นางสาวณัฐณิชา ปราบปราม          รองหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
      10.  นางสาวสุภาพร อิภิรมย์              หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
      11.  นางสาวนัฎธกานต์ คงนวล           รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
      12.  นางสาวละออรัตน์ รักษ์แก้ว         หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
      13.  นางสาวรักษิณา ชูช่วย                หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
      14.  นางสาวพรสวรรค์ หน่วยแก้ว         รองหัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
      15.  นางสาวอัญดา คงแก้วขาว           หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย
      16.  นายวิสุทธิสาร จันทร์มีโชค           หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
      17.  นางสาวธีรนันท์ อัมพันศิริรัตน์       หัวหน้าฝ่ายปฎิคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 14:41:02 น.

โรงเรียนควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-681773 อีเมล์: kkn@kkn.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: kesorn malamai โทรศัพท์: 0814289787 อีเมล์: kesorndet@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]