โรงเรียนควนขนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)
 •       มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่ม 6 ช่องทางเรียนออนไลน์ รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) โดยสามารถรับชมผ่านทางช่องทีวีดิจิตอล เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
          โรงเรียนควนขนุนขอประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)

   

                              

  6 ช่องทางเรียนออนไลน์
  รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

        1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51
        2. ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200
        3. ทีวีดาวเทียม C-Band ช่อง 337-351
        4. เว็บไซต์ dltv.ac.th
        5. ผ่านมือถือ ดูในแอพพลิเคชั่น : DLTV / โหลด 
  Play Store หรือ App Store

        6. ช่องยูทูป : DLTV 1 – DLTV 12 / youtube.com/channel                                                                                       


  ลิงค์ เรียนออนไลน์ DLTV

     มัธยมศึกษาปีที่ 1 : dltv.ac.th/DLTV7
     มัธยมศึกษาปีที่ 2 : dltv.ac.th/DLTV8
     มัธยมศึกษาปีที่ 3 : dltv.ac.th/DLTV9
     มัธยมศึกษาปีที่ 4 : dltv.ac.th/DLTV13
     มัธยมศึกษาปีที่ 5 : dltv.ac.th/DLTV14
     มัธยมศึกษาปีที่ 6 : dltv.ac.th/DLTV15

           

  ช่วงเวลารับชมการเรียนออนไลน์

     ประถม/มัธยม
     ช่วงเวลา ชมสด : 08.30 – 13.30 น.

     ย้อนหลัง : รอบ 1 = 14.30 น. | รอบ 2 = 20.30 น.          

   

  ดูทั้งหมด www.dltv.ac.th/channels/tv

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
       1. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็น
  ในศตวรรษที่ 21โดยเน้นความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เพื่อการเรียนรู้ การใช้ภาษาในการสื่อสาร สร้างงานสร้างอาชีพ
  สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่

       2. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น เน้นทักษะวิชาชีพและ
  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  มีการวัดผลและประเมินผล ที่มีรูปแบบและวิธีการหลากหลายตามความแตกต่าง
  ระหว่างบุคคลและตามสภาพจริง

       3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
  มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้ภาษาอังกฤษ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูได้รับสวัสดิการ
  และ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพจากหน่วยงานของรัฐ
  อย่างทั่วถึง
       4. พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสะอาด
  ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานทันสมัย

       5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับของ
  ชุมชน สังคม  โดยการ  ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  และส่งเสริมความมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

       6.  ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
  มีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ และมุ่งมั่นในการทำงาน มีสุขภาวะที่ดี มีจิตสังคม
  ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครอง
  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อนุรักษ์ในความเป็นไทย
  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีภูมิคุ้มกันจากภัยทุกรูปแบบน้อมนำตามหลักปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถปรับตัวในสังคมศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ

  เป้าประสงค์
       1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษ
  ที่ 21  โดยสามารถอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม
  นำเสนอผลงานได้อย่างสร่างสรรค์ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
  ต่องานอาชีพ มีผลงานที่เป็นนวัตกรรม และได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะ
  ทางวิชาการในระดับต่าง ๆ

       2. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น เน้นทักษะวิชาชีพ
  และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดผลและประเมินผลโดยมีรูปแบบ
  และวิธีการหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและตามสภาพจริง

       3. ครูมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ
  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูได้รับสวัสดิการ    
  และ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพจากหน่วยงานของรัฐอย่างทั่วถึง

       4. โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐาน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
  การเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
  เพียงพอ อย่างหลากหลาย ตลอดจนมีเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
  และการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

        5. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  เป็นที่เชื่อมั่น
  และยอมรับของชุมชน  สังคม โดยการร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา
  จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

       6.  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ในเรื่อง
  การมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ และมุ่งมั่นในการทำงาน มีสุขภาวะที่ดี 
  มีจิตสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริม
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  อนุรักษ์ในความเป็นไทย วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  มีภูมิคุ้มกันจากภัยทุกรูปแบบน้อมนำปฏิบัติตามหลักปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถปรับตัวในสังคมศตวรรษที่  21
  ได้อย่างมีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 14:41:02 น.

โรงเรียนควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-681773 อีเมล์: kkn@kkn.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: kesorn malamai โทรศัพท์: 0814289787 อีเมล์: kesorndet@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]