โรงเรียนควนขนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)
 •       มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่ม 6 ช่องทางเรียนออนไลน์ รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) โดยสามารถรับชมผ่านทางช่องทีวีดิจิตอล เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
          โรงเรียนควนขนุนขอประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)

   

                              

  6 ช่องทางเรียนออนไลน์
  รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

        1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51
        2. ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200
        3. ทีวีดาวเทียม C-Band ช่อง 337-351
        4. เว็บไซต์ dltv.ac.th
        5. ผ่านมือถือ ดูในแอพพลิเคชั่น : DLTV / โหลด 
  Play Store หรือ App Store

        6. ช่องยูทูป : DLTV 1 – DLTV 12 / youtube.com/channel                                                                                       


  ลิงค์ เรียนออนไลน์ DLTV

     มัธยมศึกษาปีที่ 1 : dltv.ac.th/DLTV7
     มัธยมศึกษาปีที่ 2 : dltv.ac.th/DLTV8
     มัธยมศึกษาปีที่ 3 : dltv.ac.th/DLTV9
     มัธยมศึกษาปีที่ 4 : dltv.ac.th/DLTV13
     มัธยมศึกษาปีที่ 5 : dltv.ac.th/DLTV14
     มัธยมศึกษาปีที่ 6 : dltv.ac.th/DLTV15

           

  ช่วงเวลารับชมการเรียนออนไลน์

     ประถม/มัธยม
     ช่วงเวลา ชมสด : 08.30 – 13.30 น.

     ย้อนหลัง : รอบ 1 = 14.30 น. | รอบ 2 = 20.30 น.          

   

  ดูทั้งหมด www.dltv.ac.th/channels/tv

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
            ภายในปี 2566 โรงเรียนควนขนุน เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  นักเรียนมีคุณลักษณะทุกด้านสู่ศตวรรษที่ 21 และมีคุณธรรม จริยธรรม
  ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ น้อมนำปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  กลยุทธ์
       1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น
       2.  นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
       3.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่านิยมที่ดีงาม และมีความเป็นพลเมืองที่ดี
       4.  โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกระบวนการเรียนรู้ เน้นการบูรณาการ
  และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง (Active learning) และมีระบบวัดผลประเมินผล
  ผู้เรียนตามสภาพจริงในรูปแบบที่หลากหลาย

       5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ
       6.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
  มีคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนรู้

       7.  โรงเรียนเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
  มาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้

       8.  โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน
  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

       9.  โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
  และดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง

       10. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ
  ในการจัดการศึกษา

  เอกลักษณ์
            สวนสวย โรงเรียนงาม

  อัตลักษณ์
            แต่งกายดี  มีวินัย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 14:41:02 น.

โรงเรียนควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-681773 อีเมล์: kkn@kkn.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: kesorn malamai โทรศัพท์: 0814289787 อีเมล์: kesorndet@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]