• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  

  ๑. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

  ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

  ๓. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรและมีคุณธรรม จริยธรรม

  ๔. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
      ๕. ปลูกฝัง ส่งเสริมความเป็นไทย ดำเนินตามวิถีไทย

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-04 16:57:24 น.

โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: schpanyawut@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: wilarat.r@obec.moe.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]