โรงเรียนบ้านรามง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                     ๑.พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                     ๒. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร

                     ๓.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน             

     ๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม

             เป้าประสงค์

                    

                      ๑. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  ๒. นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร

  ๓. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ๔. ทุกภาคส่วนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านรามง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7343-4144 อีเมล์: ramong1982@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปาตีย๊ะ วันโสะ โทรศัพท์: 0935781425 อีเมล์: p-atiya@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]