โรงเรียนบ้านท่าชะเมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าชะเมาอำเภอปะนาเระ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต  ๑สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้สร้างขึ้นโดยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๐๘  แบบ  ป. ๑ ก.พิเศษ  ขนาด  ๖  X  ๘  เมตร  มีนายเกี้ยน โพธิ์ทอง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  เป็นผู้จัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน  ในเนื้อที่  ๒  งาน  ๔๗  ตารางวา  ได้เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๐๘   มีนักเรียน๙  คน เป็นนักเรียนชาย  ๔ คนเป็นนักเรียนหญิง ๕ คนและมีครูคนแรกชื่อ                 นายอินทอง  เพชรนิล     เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๑๙  โรงเรียนได้ซื้อที่ดินจากนายมูซอ   สาแม็ง  โดยงบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท   ได้ที่ดิน  ๒  งาน  ๑๙  ตารางวา  และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.  ๑  ก.ขนาด  ๓  ห้องเรียน  ราคา  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  และต่อมาเมื่อวันที่  ๑๔  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เวลาประมาณ  ๒๓.๐๐  น.  ได้มีผู้ก่อการร้ายจำนวนหนึ่งลอบวางเพลิงอาคารเรียนแบบ  ป. ๑ ก. พิเศษ ขนาด  ๒  ห้องเรียน  ถูกไฟไหม้หมดทั้งหลังค่าเสียหายประมาณ  ๒๔๕,๐๐๐  บาท  ต่อมาโรงเรียนได้รับมอบที่ดินจำนวน  ๔  ไร่  จากนายตูแวมะ   ลอมะ  ที่ดินอยู่ห่างจากโรงเรียนเดิมไปทางทิศเหนือ   ประมาณ  ๑  กิโลเมตรและได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เป็นเงิน  ๗๑๙,๒๕๐  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.  ๑  ก. ขนาด  ๔  ห้องเรียนสร้างเสร็จเมื่อวันที่  ๒๘  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  โรงเรียนได้ย้ายจากสถานที่เก่ามาเรียนที่สถานที่ใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ ในปี พ.ศ.  ๒๕๒๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.  ๑  ก. ขนาด ๑  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๑๖๐,๐๐๐  บาท

  ในปีพ.ศ.๒๕๓๓โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์  แบบ สปช.  ๒๐๒/๒๖  ขนาด  ๑๐  X  ๑๒  เมตร  เป็นเงิน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  ในวันที่  ๑๓  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษา  จังหวัดปัตตานี ให้เปิดขยายชั้นเรียน  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

  ในปีงบประมาณ  ๒๕๓๖  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการดำเนินการชุมชนสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่  ๔ในวันที่  ๑๘  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ก.ค. ได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านท่าชะเมา    จากตำแหน่งครูใหญ่  เป็นตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ ตามหนังสือที่สำนักงาน  ก. ค.  ที่ ศธ  ๑๕๐๓ / ๑๗๘๐๔  ลงวันที่  ๑๘  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๖ ในวันที่  ๑๖  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ได้แต่งตั้งนายอรุณ   รัตนประดิษฐ์  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าชะเมา  ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าชะเมา  ตามคำสั่ง  สปจ. ที่  ๑๙ / ๒๕๓๗  ลงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๗

  ในปีงบประมาณ  ๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๕ / ๒๙ ขนาด  ๔  ห้องเรียน   จำนวน  ๑  หลัง  งบประมาณในการก่อสร้าง   ๑,๖๔๐,๐๐๐  บาท  และเปิดใช้ทำการเรียนการสอน  เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘ในวันที่  ๑๓  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีได้แต่งตั้งนายสุรินทร์   ชุมคง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   ตามคำสั่ง  สปจ. ที่  ๑๘๒ / ๒๕๓๘  ลงวันที่  ๒๓  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘

  ในวันที่   ๓  เดือนมิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๔๒   โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ๓๖๐,๐๐๐  บาท  ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  อาคาร   สปช. ๑๐๕ / ๒๙  จำนวน  ๔  ห้องเรียนและโรงเรียนเปิดทำการใช้  ในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๒ ในวันที่  ๑๗  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๓  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีได้ย้ายและแต่งตั้ง  นายประพันธ์   เสาะสุวรรณ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ตามคำสั่ง  สปจ.ปัตตานี ที่  ๕๔ / ๒๕๔๓  ลงวันที่  ๑๗  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๓ ในวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ได้แต่งตั้งนายประพันธ์  เสาะสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชะเมา  ตามคำสั่งที่ ๔๙๕ /๒๕๔๗  ลงวันที่  ๒๐ เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕๔๗

  ปัจจุบัน  (ปีการศึกษา   ๒๕๕๙)  ทางโรงเรียนบ้านท่าชะเมา  มีครูทำการสอนจำนวน  ๕  คน   พนักงานราชการ  ๔ คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๙๔  คน  เป็นนักเรียนชายจำนวน   ๔๓   คน  เป็นนักเรียนหญิง ๕๑   คน

  ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านท่าชะเมาตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานีรหัสไปรษณีย์  ๙๔๑๓๐   จัดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จำนวน  ๘  ห้องเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านท่าชะเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0898763664 อีเมล์: thachamao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เจ๊ะรอกีเย๊าะ เตาะสาตู โทรศัพท์: 0898763664 อีเมล์: thachamao@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]