โรงเรียนบ้านเตราะหัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.พัฒนากิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา

  2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักตามศาสนาที่ตนนับถือ

  3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์

  4.ส่งเสริมให้ชุมชนมส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

  5.ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา

  6.ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

  7.ส่งเสิรมและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  เป้าประสงค์

  นักเรียนทุกคนมีความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านเตราะหัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7342-1341 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อับดลบาซิตร์ มูเก็ม โทรศัพท์: 0848615137 อีเมล์: e_zeezz@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]