โรงเรียนวัดมหิงษาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดมหิงษาราม  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

        ๑. เด็กหญิงกมลชนก      ไหมคง                 ประธานสภานักเรียน

        ๒. เด็กหญิงถิราภรณ์        บุญประกอบ        รองประธานสภานักเรียน   คนที่ ๑

        ๓. เด็กชายวรชาติ            อินทรเสน่หา       รองประธานสภานักเรียน  คนที่ ๒

        ๔. เด็กหญิงพนิดา            สีสมศร๊                เลขานุการสภานักเรียน

        ๕. เด็กหญิงอภิญญา        ศรีเงินถม            ผู้ช่วยเลขานุการสภานักเรียน

  ๑. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

       ๑.๑ เด็กชายไตรสรณ์      จีนธาดา

       ๑.๒ เด็กหญิงฟ้ารุ้ง          แก้วขุนจิตร

   ๒. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง

        ๒.๑ เด็กหญิงฮายฟิลนี    มณีโชติ

        ๒.๒ เด็กชายเอกรัตน์      ดีวิจิตร

  ๓. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

       ๓.๑ เด็กชายทินกร         ยศศิริ

       ๓.๒ เด็กหญิงพนิดา        สีสมศร๊

  ๔. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม

       ๔.๑ เด็กหญิงรัตน์ชะนี    อินทองดี

       ๔.๒ เด็กหญิงณัฏฐณิชา เรืองฉิม

  ๕. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์

       ๕.๑ เด็กชายไตรสรณ์    จีนธาดา

       ๕.๒ เด็กหญิงนงพงา      ป่านแก้ว

  ๖. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม

       ๖.๑ เด็กชายวรชาติ       อินทรเสน่หา

        ๖.๒ เด็กหญิงถิราภรณ์  บุญประกอบ

  ๗.คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย

        ๗.๑ เด็กหญิงฟ้ารุ้ง       แก้วขุนจิตร

        ๗.๒ เด็กหญิงณปภา     ไมตรีกุล

  ๘. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม

        ๘.๑ หัวหน้าห้องเรียนและรองหัวหน้าห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่าง ๆ

         ฝ่ายงานวิชาการ                                                     นายอุดม              ศรีนพจันทร์

         ฝ่ายงานส่งเสริมกิจการนักเรียน                               นางสายพิณ         แซ่ฮ่ำ

        ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ                                          นางบุปผาวรรณ   อาจณรงค์

        ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม                                        นางสมพิศ             จีนธาดา

        ฝ่ายปฏิคม                                                               นางสาวสินีนิตย์     สมประกอบ

        ฝ่ายสิ่งแวดล้อม                                                       นางสาวอำมร        อาจณรงค์

                                                                                        นายนรินทร์           อาจณรงค์

       ฝ่ายสุขภาพอนามัย                                                    นางอัญญา           ยอดจันทร์

      ฝ่ายประชาสัมพันธ์                                                      นางสุลี                 ทองไชย

      ที่่ปรึกษาสภานักเรียน                                                 นางสายพิณ          แซ่ฮ่ำ                                                        

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนวัดมหิงษาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7341-7652 อีเมล์: Chot_Dang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเบญจมิน แดงแก้ว โทรศัพท์: 0902452585 อีเมล์: mahingsaramkokkrabue@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]