โรงเรียนวัดมหิงษาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

              ๑. พัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

              ๒. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น  การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น รู้จักวิเคราะห์  สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์

              ๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และความพอเพียง

              ๔. พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ

              ๕. สร้างเสริมโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา

              ๖. จัดและปรับปรุงอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้

              ๗. พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ

              ๘. จัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

              ๙. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

             ๑๐. สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนวัดมหิงษาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7341-7652 อีเมล์: Chot_Dang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเบญจมิน แดงแก้ว โทรศัพท์: 0902452585 อีเมล์: mahingsaramkokkrabue@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]