โรงเรียนวัดมหิงษาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

                  โรงเรียนวัดมหิงษาราม เด่นวิชาการ  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  บุคลากรมีการพัฒนา ชุมชนมีส่วนร่วม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ คู่คุณธรรม ยึดหลักความพอเพียง

  เรียนรู้เทคโนโลย๊ก้าวทันสมัย

   

  ปรัชญา

                การศึกษาสร้างคน   คนมีคุณธรรมสร้างชาติ

  พุทธสุภาษิต โรงเรียนวัดมหิงษาราม     ปญฺญา  โลกสฺมิ   ปชฺโชโต   "ปัญญา  เป็นแสงสว่างในโลก"

  คำวัญของโรงเรียนวัดมหิงษาาราม    "เรียนดี  มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม  น้อมนำวิถีพอเพียง  สู่ความเป็นไทย"

               


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนวัดมหิงษาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7341-7652 อีเมล์: Chot_Dang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเบญจมิน แดงแก้ว โทรศัพท์: 0902452585 อีเมล์: mahingsaramkokkrabue@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]