โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            ๑.  จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

            ๒.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

            ๓.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร

            ๔.  จัดการศึกษาให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

            ๕.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

            ๖.  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์/เป้าหมาย

            ๑.  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

            ๒.  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

            ๓.  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร

            ๔.  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะจัดการศึกษาให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

            ๕.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

            ๖.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073460733 อีเมล์: admin@bandatoh.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนูรีซัน ลีมิง โทรศัพท์: 0830375592 อีเมล์: ืีnurizun777@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]