โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านยามูเฉลิมตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ บริเวณบ้านพังกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีได้ทำการเรียนการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ อาคารเรียนได้หักพัง นายเจะอาแว เจะมะ กำนันในสมัยนั้นได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากบ้านพังกับมาทำการสอนชั่วคราวที่ตลาดนัดบ้านยามูเฉลิม หมู่ที่ ๔ ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

  ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ นายเจะอาแว เจะมะ พร้อมด้วยคณะครูและคณะราษฎร ได้จัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารชั้วคราวขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ใช้เป็นสถานที่เรียน

                    ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ โรงเรียนได้ใช้เงินซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเรียนอีก ขนาด ๕X ๖ เมตร

                    ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก จำนวน ๓ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)

                    ในปีพ.ศ. ๒๕๑๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณได้ก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญศึกษา จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ ( ห้าหมื่นบาท)

                    ในปีพ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก จำนวน ๓ ห้องเรียนเป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท)

                    ในปีพ.ศ.๒๕๒๕ อาคารเรียนแบบชั่วคราวได้ถูกรื้อออกไป

                    ในปีพ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณพิเศษไห้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒/๑๖ จำนวน ๒ห้องเรียนเป็นเงิน๓๐๐,๐๐๐บาท (สามแสนบาท) สร้างบริเวณอาคารเรียนที่ถูกรื้อถอน

                    ในปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๑๐๓/๒๖ เป็นเงิน๒๘๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนแปดหมื่นบาท)

                    ในปีงบประมาณ ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๕๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐บาท ( หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาท)

                    ในปีงบประมาณ๒๕๔๒ ได้รับเงินงบประมาณมาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐ (มพร.) ให้ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓๖๓,๐๐๐บาท ( สามแสนหกหมื่นสามพันบาท)

                    ในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เป็น ๑๙๒,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาท)

                    ในปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ ๖๐๔/ ๔๕ ขนาด ๔ ห้อง เป็นเงิน ๑๖๓,๐๐๐บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาท)

                    และในปัจจุบันโรงเรียนบ้านยามูเฉลิมได้จัดการเรียนการสอน ในระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-2241 อีเมล์: Yamoodata@gmail.co
เว็บมาสเตอร์:: พรรณฤดี นวลเจริญ โทรศัพท์: 0810945753 อีเมล์: pandee013@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]