โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. จัดการศึกษาตามาตรฐานและให้บริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
  2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  3. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  4. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
  5. สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการบริหารทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-2241 อีเมล์: Yamoodata@gmail.co
เว็บมาสเตอร์:: พรรณฤดี นวลเจริญ โทรศัพท์: 0810945753 อีเมล์: pandee013@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]