โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ ที่ตั้งเลขที่ ๒๗/๔ หมู่ ๒ ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้ทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๓ ประชาชนเป็นผู้คิดสร้างตัวอาคารเรียน และจัดหาวัสดุการก่อสร้างจนงานสำเร็จเรียนร้อยและเปิดทำการสอนได้

            โรงเรียนนี้เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านตาแกะเฑียรยา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนบ้านตลาดบน และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ จนถึงปัจจุบัน

            เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ทางราชการได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๑ หลัง ๑ ห้องเรียน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เปิดใช้ทำการสอนเมื่อวันที่ ๑
  เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๙ และวันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก ๑ หลัง แบบ ป.๑ ก. ขนาด ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อ
  วันที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๑ สิ่งประกอบอื่นๆ ที่ได้พร้อมกับอาคารหลังนี้มี เสาธง ห้องส้วม ๒ ที่นั่ง โต๊ะ–เก้าอี้ของนักเรียน จำนวน ๘๐ ชุด โต๊ะทำงานของครู จำนวน ๔ ชุด กระดานดำติดฝาผนัง ๔ ชุด และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕

            ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก ๑ หลัง แบบ ป.๑ ก จำนวน
  ๓ ห้องเรียน ในวงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง แบบยกพื้นเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ส่วนปี พ.ศ.๒๕๒๐ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๐

            ปี พ.ศ.๒๕๒๑ ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากองค์บริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก จำนวน ๔ ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๑ และในปีเดียวกันได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูเป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท ได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๑

            ปี พ.ศ.๒๕๓๘ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
  วงเงิน ๑,๖๓๖,๔๑๔ บาท เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๘ สร้างเสร็จและได้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘ และได้เปิดการสอนในวันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘

            จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งอีก ๑ หลัง วงเงิน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จและได้รับมอบเมื่อ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี

            ปี พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ ได้ผ่านการประเมินโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

            ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๓๖ คน จำนวนห้องเรียน ๘ ห้องเรียน โดยแบ่งตามระดับชั้นดังนี้

  - ระดับชั้นอนุบาล จำนวนนักเรียนชาย ๒๔ คน นักเรียนหญิง ๒๑ คน รวม ๔๕ คน

            - ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวนนักเรียนชาย ๑๑๓ คน นักเรียนหญิง ๗๘ คน รวม ๑๙๑ คนโรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ ที่ตั้งเลขที่ ๒๗/๔ หมู่ ๒ ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้ทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๓ ประชาชนเป็นผู้คิดสร้างตัวอาคารเรียน และจัดหาวัสดุการก่อสร้างจนงานสำเร็จเรียนร้อยและเปิดทำการสอนได้

            โรงเรียนนี้เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านตาแกะเฑียรยา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนบ้านตลาดบน และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ จนถึงปัจจุบัน

            เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ทางราชการได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๑ หลัง ๑ ห้องเรียน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เปิดใช้ทำการสอนเมื่อวันที่ ๑
  เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๙ และวันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก ๑ หลัง แบบ ป.๑ ก. ขนาด ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อ
  วันที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๑ สิ่งประกอบอื่นๆ ที่ได้พร้อมกับอาคารหลังนี้มี เสาธง ห้องส้วม ๒ ที่นั่ง โต๊ะ–เก้าอี้ของนักเรียน จำนวน ๘๐ ชุด โต๊ะทำงานของครู จำนวน ๔ ชุด กระดานดำติดฝาผนัง ๔ ชุด และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕

            ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก ๑ หลัง แบบ ป.๑ ก จำนวน
  ๓ ห้องเรียน ในวงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง แบบยกพื้นเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ส่วนปี พ.ศ.๒๕๒๐ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๐

            ปี พ.ศ.๒๕๒๑ ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากองค์บริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก จำนวน ๔ ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๑ และในปีเดียวกันได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูเป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท ได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๑

            ปี พ.ศ.๒๕๓๘ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
  วงเงิน ๑,๖๓๖,๔๑๔ บาท เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๘ สร้างเสร็จและได้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘ และได้เปิดการสอนในวันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘

            จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งอีก ๑ หลัง วงเงิน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จและได้รับมอบเมื่อ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี

            ปี พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ ได้ผ่านการประเมินโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

            ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๓๖ คน จำนวนห้องเรียน ๘ ห้องเรียน โดยแบ่งตามระดับชั้นดังนี้

  - ระดับชั้นอนุบาล จำนวนนักเรียนชาย ๒๔ คน นักเรียนหญิง ๒๑ คน รวม ๔๕ คน

            - ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวนนักเรียนชาย ๑๑๓ คน นักเรียนหญิง ๗๘ คน รวม ๑๙๑ คนโรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ ที่ตั้งเลขที่ ๒๗/๔ หมู่ ๒ ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้ทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๓ ประชาชนเป็นผู้คิดสร้างตัวอาคารเรียน และจัดหาวัสดุการก่อสร้างจนงานสำเร็จเรียนร้อยและเปิดทำการสอนได้

            โรงเรียนนี้เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านตาแกะเฑียรยา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนบ้านตลาดบน และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ จนถึงปัจจุบัน

            เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ทางราชการได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๑ หลัง ๑ ห้องเรียน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เปิดใช้ทำการสอนเมื่อวันที่ ๑
  เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๙ และวันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก ๑ หลัง แบบ ป.๑ ก. ขนาด ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อ
  วันที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๑ สิ่งประกอบอื่นๆ ที่ได้พร้อมกับอาคารหลังนี้มี เสาธง ห้องส้วม ๒ ที่นั่ง โต๊ะ–เก้าอี้ของนักเรียน จำนวน ๘๐ ชุด โต๊ะทำงานของครู จำนวน ๔ ชุด กระดานดำติดฝาผนัง ๔ ชุด และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕

            ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก ๑ หลัง แบบ ป.๑ ก จำนวน
  ๓ ห้องเรียน ในวงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง แบบยกพื้นเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ส่วนปี พ.ศ.๒๕๒๐ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๐

            ปี พ.ศ.๒๕๒๑ ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากองค์บริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก จำนวน ๔ ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๑ และในปีเดียวกันได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูเป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท ได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๑

            ปี พ.ศ.๒๕๓๘ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
  วงเงิน ๑,๖๓๖,๔๑๔ บาท เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๘ สร้างเสร็จและได้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘ และได้เปิดการสอนในวันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘

            จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งอีก ๑ หลัง วงเงิน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จและได้รับมอบเมื่อ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี

            ปี พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ ได้ผ่านการประเมินโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

            ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๐๔ คน จำนวนห้องเรียน ๘ ห้องเรียน โดยแบ่งตามระดับชั้นดังนี้

            - ระดับชั้นอนุบาล จำนวนนักเรียนชาย ๒๒ คน นักเรียนหญิง ๑๘ คน รวม ๔๐ คน

            - ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวนนักเรียนชาย ๗๗ คน นักเรียนหญิง ๘๗ คน รวม ๑๖๔ คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:39:24 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7333-0394 อีเมล์: takeanah@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาเรีย สะมาโระ โทรศัพท์: 0849660264 อีเมล์: takeanah@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]