โรงเรียนยะหริ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนยะหริ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่  2  ตำบลยามู  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  ได้เปิดทำการเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2499  เปิดทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียน  24  คน  ได้อาศัยกุฏิเจ้าอาวาสวัดบูรพารามเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เปิดสอนเป็นโรงเรียนสามัญ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มีนายอนันต์  บุญทอง  เป็นครูประจำชั้น  และรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  นายพนม  โรหิโตปการ  เป็นนายอำเภอยะหริ่ง  บุคคลทั้งสองได้ร่วมกันจัดหาที่ดิน เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน ได้ขอซื้อที่ดินจากพระยาพิพิธภักดีเสนามาตย์ เนื้อที่  9 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา เป็นเงิน  10,000  บาท  (ครึ่งหนึ่งของราคาจริงในขณะนั้น)

  กลางปี  พ.ศ.  2499  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน  ป. 1  พิเศษ 6  ห้องเรียน  ห้องพักครู  1  ห้อง  วงเงิน  237,000  บาท  เป็นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล  ในปี  พ.ศ. 2500  ได้รับงบประมาณทางราชการสร้างโรงอาหาร  1  หลัง  เป็นเงิน  12,000  บาท  ในปีพ.ศ. 2501  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1  พิเศษ  4  ห้องเรียน เป็นเงิน 10,000  ในปีเดียวกันทางราชการได้ส่ง  นายจิตต์  โชติอุทัย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เปิดทำการสอนตั้งแต่  ม.1- ม.3  ในปี  พ.ศ.  2506  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนชั้นเด็กเล็ก  1  หลัง  ในวงเงิน 10,000  บาท  ในปีเดียวกันนี้  โรงเรียนมัธยมสามัญได้แปรสภาพเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายภาคบังคับ  สังกัดกรมสามัญศึกษาธิการ

  ปี  พ.ศ. 2509  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ  008   จำนวน  1  หลัง  วงเงิน  60,000  บาท  บ้านพักครู  1  หลัง  วงเงิน  20,000  บาท  ในปีเดียวกันนี้  โรงเรียนได้เปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มาขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย  ปี  พ.ศ.  2510  นายจิตต์  โชติอุทัย  ได้โอนไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์จังหวัดปัตตานีได้แต่งตั้งให้  นายอนันต์  บุญทอง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  ปี  พ.ศ. 2515  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ  017  จำนวน  4  ห้อง  1  หลัง  วงเงิน  240,000  บาท  ปี พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างโรงอาหาร  แบบ  312  จำนวน  1  หลัง  วงเงิน  80,000  บาท  วันที่  1  ตุลาคม  2523  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โอนสังกัดมายังสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่  30  กันยายน  2525  ทางราชการได้ย้าย  นายณรงค์  รัชนีกร  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ในปีเดียวกันนี้  ได้รับเงินบริจาคจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี 

  เพื่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีต  วงเงิน  50,000  บาท

  ปี  พ.ศ. 2526  ได้รับเงินบริจาคจาก  นายทวีศักดิ์  อับดุลบุตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดปัตตานี  เพื่อสร้างรั้วคอนกรีตทางด้านทิศเหนือ  จำนวนเงิน  35,000  บาท  ปี  พ.ศ. 2527  ได้รับเงินจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105  จำนวน  4  ห้องเรียน  ทดแทนอาคารเรียนแบบ ป.1 ก  ที่ถูกไฟไหม้  วงเงิน  750,000  บาท

  ปี  พ.ศ.  2529  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างส้วมแบบ  สปช.  จำนวน 4 ที่นั่ง  วงเงิน  32,000  บาท  ปี พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.  จำนวน  10  ที่นั่ง  1  หลัง  วงเงิน  125,000  บาท  ซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ  วงเงิน  31,000  บาท  อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 206/26  จำนวน  1  หลัง  วงเงิน  1,650,000  บาท  และได้รับบริจาคจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี  นายทวีศักดิ์  อับดุลบุตร  สร้างรั้วคอนกรีตทางด้านทิศเหนือ  และทิศตะวันออกชั้นอนุบาล  วงเงิน  34,000  บาท  และในปีเดียวกันนี้  ก.ค.  ปรับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ  7  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ  8

  ปี พ.ศ. 2535  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี  ได้ย้าย  นายณรงค์  รัชนีกร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง  และย้าย  นายแข  แก้วนิตย์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยะหริ่ง

  ปี พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.  601/26  จำนวน  2  ที่นั่ง  1  หลัง ปี พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.  601/26  จำนวน  4   ที่นั่ง  2  หลัง  ปี พ.ศ.  2541 ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาตำบล  ปี  2541  งบโครงการพิเศษ  (ตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดปัตตานี  นายวัยโรจน์  พิพิธภักดี)  สร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์  ขนาด  2  ชั้น  กว้าง  8  เมตร  ยาว  14  เมตร  งบประมาณ  500,000  บาท ใช้เป็นอาคารจริยธรรม  (อิสลามศึกษา) 

  ในปีเดียวกันนี้  นายแข  แก้วนิตย์  ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี  และได้ย้าย  นายนิตย์  ไชยสาลี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยะหริ่ง

  ปี  พ.ศ.  2544  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี  ได้ย้าย  นายนิตย์  ไชยสาลีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี  และได้ย้าย  นายสมเจตน์  เสือแสง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยะหริ่ง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  จนถึง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ในปี พ.ศ. 2545  โรงเรียนยะหริ่งผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  หรือ  สมศ.  และผ่านการประเมินโรงเรียนคุณภาพ  5  ดาวตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

  ปี พ.ศ. 2549  นายสมเจตน์  เสือแสง  เกษียณอายุราชการ     นายอมร  เจะสาเมาะได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2549   จนถึงวันที่  30  กันยายน 2551

  ปี  พ.ศ.  2552  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้ย้าย นายประหยัด  สุขแก้ว  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยะหริ่ง  จนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนยะหริ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-1072 อีเมล์: yaring_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Sakina Samae โทรศัพท์: 016433547 อีเมล์: ssakina979@gamail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]