โรงเรียนยะหริ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนยะหริ่ง ประจำปีการศึกษา  2558

  ประธานสภานักเรียน      เด็กชายมูฮำหมัดชาร์รุล  โว๊ะ   

  รองประธาน  คนที่  1    เด็กหญิงอัซวาณี  เจะเฮาะ  

  เลขานุการ                 เด็กหญิงนูรฮายาณี  ฮามะ           

  เหรัญญิก                   เด็กหญิงนูเรน  กูวิง         

  ฝ่ายการศึกษา           1. เด็กหญิงซูซานน่า  กอฮิง               ประธาน

                                                 2. เด็กชายนิอาดารุส  นิแว                กรรมการ

                                                 3. เด็กหญิงอุลยา  ซาซู                    กรรมการ

                                                 4. เด็กชายยูนีญรรน์  เริงสมุทร           กรรมการ

                                                 5. เด็กหญิงนูเรน  กูวิง                      กรรมการและเลขานุการ

  ฝ่ายสิ่งแวดล้อม         1. เด็กชายแวซุลกิฟมาน  สุหลง          ประธาน

                                                 2. เด็กชายนาอีม  สะแลแม                 กรรมการ

                                                 3. เด็กชายอับดุลวาฮับ  นิยม              กรรมการ

                                                 4. เด็กหญิงนัสรีย๊ะ  มะเด็ง                  กรรมการ

                                                 5. เด็กหญิงอัษมาวีร์  อันทานุวงศ์         กรรมการและเลขานุการ

  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ     1. เด็กชายอาลิฟ  ปูเตะ            ประธาน

                                                            2. เด็กชายอาดัม  กาเดร์          กรรมการ

                                                            3. เด็กชายวันอับดุลคอลิก  แวสแลแม     กรรมการ

                                                            4. เด็กชายอินอาม  พยากรณ์พิพัฒน์     กรรมการ

  5. เด็กหญิงนูรุบซิกีน  หามะ                  กรรมการและเลขานุการ

  ประชาสัมพันธ์/ปฎิคม           1. เด็กหญิงฟาลินดา  เจะมะ                    ประธาน

                                                            2. เด็กชายอาดัม  กาเดร์                        กรรมการ

                                                            3. เด็กหญิงอัฟนาน  เจะอาแว                  กรรมการ

                                                            4. เด็กหญิงซูไฮบะห์  ตาเยะ                     กรรมการ

  5. เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มามะ                   กรรมการและเลขานุการ 

  ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม         1.  เด็กหญิงนุรอัซมีร์  หะยีสาเมาะ             ประธาน

                                                            2.  เด็กชายมูฮำหมัดอาลิฟ  ดาวอ            กรรมการ

                                                            3.  เด็กชายฮาริฟ  อาลีลาเต๊ะ                  กรรมการ

                                                            4. เด็กหญิงนูรมีฎียาฟ  อับดุลเลาะ            กรรมการ

  5.  เด็กหญิงวัลมาณีย  กาเต็มมะดี            กรรมการและเลขานุการ

  ฝ่ายกิจการพิเศษ/ปกครอง    1.  เด็กหญิงนูรอัย  บือแน                         ประธาน

                                                            2.  เด็กชายคอลิด  มะอิง                          กรรมการ

                                                            3.  เด็กชายภัทรพล  หมื่นสิทธิ์                  กรรมการ

                                                            4.  เด็กชายอัลฮาร  เจ๊ะนิ                         กรรมการ

  5.  เด็กหญิงนูรอัยมี  อาแว                       กรรมการ

  6.  เด็กหญิงนิซัยหนับ  อัลกุบรอ               กรรมการ

  7.  เด็กหญิงอาดีลา  อาแว                       กรรมการและเลขานุการ

      ฝ่ายต่อต้านสิ่งเสพติด         1.  เด็กชายวันบูยามีน  เจะมะ                   ประธาน

                                               2.  เด็กชายภีรภัทร  หมื่นสิทธ์                   กรรมการ

                                               3.  เด็กชายซูฮัยดี  จารู                           กรรมการ

                                               4.  เด็กชายวาลิด  มะอิง                          กรรมการ

                                               5.  เด็กหญิงฟิรฮานา  เจะอาแว                 กรรมการ

                                               6.  เด็กหญิงนูรฮายาณี  ฮามะ                   กรรมการ

  สารวัตรนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันดังนี้

                          วันจันทร์     1. เด็กชายอับดุลวาฮับ  นิยม                     หัวหน้า

                                                           2. เด็กชายอัลฮาร  เจ๊ะนิ                           รองหัวหน้า

                                                           3. เด็กชายวันอับดุลคอลิก  แวสแลแม          ผู้ช่วย

                                                           4. เด็กชายอินอาม  พยากรณ์พิพัฒน์          ผู้ช่วย

                                                           5. เด็กหญิงฟาลินดา  เจะมะ                      ผู้ช่วย

                                                           6. เด็กหญิงอาดีลา  อาแว                         ผู้ช่วย

                                                           7.  เด็กหญิงซูซานน่า  กอฮิง                     ผู้ช่วย

                                                           8.  เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มามะ                    ผู้ช่วย

                                     วันอังคาร       1.  เด็กชายวาลิด  มะอิง                            หัวหน้า

                                                          2. เด็กชายอาลิฟ  ปูเตะ                             รองหัวหน้า

                                                          3. เด็กชายวันบูยามีน  เจะมะ                       ผู้ช่วย

                                                          4. เด็กชายฮาริฟ  อาลีลาเต๊ะ                       ผู้ช่วย

                                                          5. เด็กหญิงนูรอัยมี  อาแว                           ผู้ช่วย

                                                          6. เด็กหญิงอุลยา  ซาซู                              ผู้ช่วย

                                                          7.  เด็กญิงกัลป์มาณีย  กาเต็มมะดี                ผู้ช่วย

         วันพุธ           1. เด็กชายภัทรพล ท หมื่นสิทธิ์                    หัวหน้า

                                                          2. เด็กชายคอลิด  มะอิง ท                           รองหัวหน้า

                                                          3. เด็กชายซูฮัยดี  จารู                                ผู้ช่วย

                                                          4. เด็กชายมูฮำหมัดอาลิฟ  ดาวอ                  ผู้ช่วย

                                                          5. เด็กหญิงอัฟนาน  เจะอาแว                       ผู้ช่วย

                                                          6. เด็กหญิงนูรฎียาฟ  อับดุลเลาะ                   ผู้ช่วย

                                                          7.  เด็กหญิงนูรอัซมีร์  หะยีสาเมาะ                 ผู้ช่วย

                                                          8.  เด็กหญิงฟิรฮานา  เจะอาแว                     ผู้ช่วย

     วันพฤหัสบดี     1. เด็กชายแวซุลกิฟมาน  สุหลง                    หัวหน้า

                                                          2. เด็กชายนิอาดารุส  นิแว                           รองหัวหน้า

                                                          3. เด็กชายภีรภัทร  หมื่นสิทธิ์                        ผู้ช่วย

                                                          4. เด็กชายนิซูฮัยมี  มะลี                              ผู้ช่วย

                                                          5. เด็กหญิงเนูเรน  กูวิง                               ผู้ช่วย

                                                          6.  เด็กหญิงซูไฮบะห์  ตาเยะ                         ผู้ช่วย

                                                          7.  เด็กหญิงนัสรีย๊ะ  มะเด็ง                           ผู้ช่วย

      วันศุกร์            1. เด็กหญิงนูรอัย  บือแน                             หัวหน้า

                                                          2. เด็กชายอาดัม  กาเดร์                             รองหัวหน้า

                                                          3. เด็กชายนาอีม  สะแลแม                           ผู้ช่วย

                                                          4. เด็กชายยูนีญรรน์ท  เริงสมุทร                   ผู้ช่วย

                                                          5. เด็กหญิงนูรฮายาณี  ฮามะ                       ผู้ช่วย

                                                          6.  เด็กหญิงนูรุลซีกีน  หามะ                        ผู้ช่วย

                                                          7.  เด็กหญิงอัษมาวีร์  อันททานุวงศ์               ผู้ช่วย

                                                          8.  เด็กหญิงนิซัยหนับ  อัลกุบรอ                   ผู้ช่วย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนยะหริ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-1072 อีเมล์: yaring_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Sakina Samae โทรศัพท์: 016433547 อีเมล์: ssakina979@gamail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]